Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: amortyzacja


Pytanie dotyczy uznania poniesionych nakładów na budowę budynków i budowli na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym osoby trzeciej za "inwestycje w obcym środku trwałym".

W związku żądaniem zawartym w piśmie z dnia 25 stycznia 2000 r., Urząd Skarbowy w Chełmie na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.: Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stwierdza, że nie podziela stanowiska Spółki w sprawie uznania poniesionych nakładów na budowę budynków i budowli na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym osoby trzeciej za "inwestycje w obcym ś ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 06.12.2002 r.Urząd Skarbowy Kraków Krowodrza uprzejmie informuje: Do 31 grudnia 2001 r. w myśl przepisów art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.) do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane było m.in. nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania prawo użytkowania wieczystego. Natomiast, otrzymane nie ...

Koszty uzyskania przychodów

Urząd Skarbowy w Wadowicach w odpowiedzi na pismo z dnia 23.12.2002 r. (wpł. 30.12.2002 r.) działając w oparciu o przepisy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. K. P. jest zakładem budżetowym utworzonym na podstawie uchwały Rady Miejskiej w X. Gmina przekaz ...

Koszty uzyskania przychodów

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta działając na podstawie Art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm.) w odpowiedzi na pismo skierowane do tut. Urzędu w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje na podstawie złożonego pisma, przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień złożonych do protokołu ust ...

Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 roku, poz. 926 z późn. zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 31.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu 03.02.2003 r.) w sprawie skutków podatkowych wynikających ze sprzedaży lokalu wyjaśnia, że przychody ze sprzedaży środków trwałych podlegają opodat ...

Koszty uzyskania przychodów

W dniu 7 lutego 2003 r. zwrócił się Pan do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu z prośbą o zajęcie stanowiska, co do możliwości zaliczania przez Pana do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od posiadanego przez Pana budynku, będącego środkiem trwałym. Istotą Pana problemu jest to, że posiadany budynek przeznacza Pan na wynajem, przy czym nie zawsze wszystkie pomieszczenia są wynajęte z p ...

Koszty uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w związku z zapytaniem o sposobie amortyzacji sprzętu lekarskiego w przypadku przerwy w funkcjonowaniu gabinetu lekarskiego wyjaśnia: Amortyzację środków trwałych reguluje art. 22a - 22n ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od o ...

dot. uznanie za koszt uzyskania przychodu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

W odpowiedzi na Państwa pismo złożone w tut. Urzędzie Skarbowym w dniu 16.12.2002 r. w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych - Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej wyjaśnia, że: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 64 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) nie uważa się za kos ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy w Sandomierzu w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Pismem z dnia 24.02.2003 r. bez numeru zwróciliście się z zapytaniem czy wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest dochód odpowiadający równowartości odpisów amort ...

Generowanie strony w 5 ms