Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: waluta

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Pismem z dnia 20.02.2003 r. zwróciliście się z zapytaniem czy są kosztem uzyskania przychodu różnice kursowe w przypadku przewalutowania niespłaconego kredytu dewiz ...

Czy różnice kursowe, wynikające z przewalutowania kredytu są: -dodatnie-przychodem podatkowym, -ujemne-kosztem podatkowym?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 12 lutego 2004 roku, (uzupełnione pismem z dnia 19 lutego 2004 roku), dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczania do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów różnic, wynikających z przewalutowania na polskie złote kredytu bankowego zaciągniętego w walucie EURO, Naczelnik Warmińsko – Mazur ...

Czy przy ustalaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług nalezy brać pod uwagę czynności nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy odsprzedaż walut podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.05.2004r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku VAT, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. ze zm.), uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ...

Według jakiego kursu należy dokonać przeliczenia kwot z Euro na złote – według kursu średniego NBP, czy też według kursu kupna dewiz w banku, w którym firma posiada rachunek?

Jak wynika z zapytania podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy-nabycia towaru na podstawie rachunku otrzymanego z firmy niemieckiej, w którym zapłata wystawiona jest Euro? Sposób przeliczenia kwot w walucie obcej na złote reguluje § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 97, poz. ...

Czy dla faktur sprzedaży, w których kwoty wykazywane są w złotych ma zastosowanie par. 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ?

W odpowiedzi pismo z dnia 13.05.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego, w oparciu o przepisy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, iż ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dopuszcza ...

Zapytanie dotyczy stosowania przepisów art. 20 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. dotyczącego powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów oraz art. 30 ustawy o rachunkowości w zakresie wyceny tej operacji.

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Jeżeli jednak przed tym terminem podatnik podatku od wartości dodanej wystawił f ...

Do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej informacji w zakresie podatku od towarów i usług z tytułu przeliczania zamieszczonej na fakturze VAT waluty obcej na złotówki PLN .

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Pismem z dnia 30 lipca 2004 r. do tut. organu podatkowego ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność przekazania towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa? Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność zamontowania na siedzibie bannera zawierającego informacje o prowadzonej działalności? Czy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, otrzymanie tylko części dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), bezspornie potwierdzających otrzymanie towarów przez odbiorcę, bądź gdy dokumenty te otrzymano w formie faksu, uprawnia do zastosowania stawki podatku VAT 0%? Czy kwoty podatku naliczonego, o których mowa w art. 87 ust. 6 cytowanej ustawy obejmują tylko podatek naliczony wynikający z faktur zakupu z danego miesiąca, bez uwzględniania kwot z przeniesienia z poprzednich miesięcy? Czy do przeliczenia wartości faktury eksportowej na potrzeby podatku VAT, wystawionej w walucie obcej na rzecz kontrahenta zagranicznego dopuszczalne jest w przypadku braku pieczątki VAT z datownikiem przyjęcie kursu waluty stosowanego na dokumencie celnym SAD do obliczenia wartości statystycznej, a także w jakiej dacie w omawianym przypadku powstaje obowiązek podatkowy? Czy za formę potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty można przyjąć dokument potwierdzony pieczątką organu celnego państwa członkowskiego bez datownika? Czy państwa Wspólnoty przekazały polskim organom podatkowym wzory pieczątek urzędu celnego, stosowane do sporządzenia potwierdzenia wywozu oraz gdzie możemy się z nimi zapoznać, bowiem w praktyce spotykamy się z różną treścią pieczątek stosowanych nawet w tym samym państwie Wspólnoty?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 30 lipca 2004 r., dotyczące informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następujących kwestiach: 1. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czynność przekazania towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, 2. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem ...

Co jest obrotem przy wymianie walut? Czy dzialalność polgajaca na wymianie walut wymaga ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestujacych? Co w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest przychodem, a co kosztem uzyskania przychodu?

W przypadku świadczenia usług w zakresie wymiany walut (symbol Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług: 67.13.10-00.30, oznaczający usługi pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane): - zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 i art. 176 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – od dnia 01.05.2004 r. podstawę op ...

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy od nabycia towaru od kontrahenta niemieckiego przekazanego przewoźnikowi wraz z wystawioną fakturą w dniu 29.04.2004 r., a dostarczoną Podatnikowi 04.05.2004 r.?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.05.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 02.06.2004 r., w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, kierując się dyspozycją art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Podatnika w zakresie pod ...

Generowanie strony w 115 ms