Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: studia doktoranckie

Czy osoba, która pobierała stypendium doktoranckie, w przypadku gdy cel na jaki ono zostało przyznane nie został osiągnięty (skreślenie z listy uczestników studiów), powstanie przychód w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) - Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie po rozpatrzeniu sprawy, w wyniku wniesieni ...

Czy kwota dofinansowania będzie stanowiła dla firmy koszty uzyskania przychodów, a u pracownika przychód ze stosunku pracy wolny od podatku czy podlegający opodatkowaniu i oskładkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Jeżeli program studiów doktoranckich jest bezpośrednio związany z zakresem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, a zdobyta wiedza będzie miała odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu (np. poprzez wpływ na podniesienie jakości świadczonych przez Wnioskodawcę usług), ewentualnie w zachowaniu źródła tego przychodu, nie ma przeszkód prawnych aby zaliczyć wydatki związane z tymi studiami do kosztów uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stypendia te zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając ...

1. Czy zapłacona kwota 10.119 zł na rzecz Akademii Medycznej może być zaliczona w koszty działalności gospodarczej? 2. Jeśli tak, czy powinna być uwzględniona w zeznaniu podatkowym za rok 2007 (czyli wtedy, kiedy była faktycznie uiszczona), czy też w roku, w którym wnioskodawca uzyska tytuł doktora nauk medycznych (czyli prawdopodobnie rok 2008) i zacznie faktycznie osiągać większe przychody z tego tytułu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Czy od otrzymanego w czasie studiów doktoranckich stypendium podatnik jest zobowiązany odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, w przypadku skreślenia z listy uczestników?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007r. oraz w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r., Nr 217, poz. 1590) Dyrektor Izby Sk ...

Czy koszty, takie jak opłaty za poszczególne semestry studiów doktoranckich, opłata wstępna, inne obligatoryjne koszty wyznaczane przez Uczelnię, koszty materiałów dydaktycznych, koszty koniecznego udziału w tematycznych seminariach naukowych i inne będą stanowiły koszty uzyskania przychodów dla biura rachunkowego, które wnioskodawczyni prowadzi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Czy stypendia przyznane z własnego funduszu stypendialnego w terminie przed złożeniem egzaminu kończącego studia a fizycznie wypłaconego już po złożeniu egzaminu kończącego studia a fizycznie wypłacone już po złożeniu egzaminu (uzyskanie statusu absolwenta), korzystają ze zwolnienia z pdof zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy koszty jakie Spółka ponosi w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez jej pracowników mogą być uznane jako koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy przyznane jednorazowe stypendium doktoranckie jest zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39, pkt 40 i pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 75 ms