Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynagrodzenie udziałowców


- dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji,

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 12.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji, up ...


Czy składki opłacone przez spółkę z o.o. na rzecz ZUS, za jej wspólnika będącego wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki

Ze złożonego wniosku wynika, iż wspólnikiem spółki z o.o. jest osoba zagraniczna posiadająca obywatelstwo holenderskie i zamieszkująca na stałe w Belgii, Wspólnik nie posiada zameldowania w Polsce, kontakt z nim następuje poprzez sieć internetową a w sporadycznych przypadkach osobiście na terenie Polski. Spółka zarządzana jest w jego imieniu przez Prezesa powołanego uchwałą wspólników, zatrudnione ...

Czy dodatkowe wynagrodzenie wypłacone za pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie umowy zlecenia jest kosztem uzyskania przychodów w przypadku gdy osoba jest: członkiem zarządu a jednocześnie udziałowcem spółki i jej pracownikiem. członkiem zarzadu spółki i jej pracownikiem?

W świetle art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 15.02.1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 roku poz. 654 ze zm.) nie są kosztem uzyskania przychodów wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych z wyjątkiem wynagrodzeń wypłaconych z tytułu pełnionych funkcji. Ograniczenie to nie ma jednak zastosow ...

Czy wynagrodzenie właściciela Spółki posiadającego 100% udziałów, wypłacane mu na podstawie umowy o pracę zawartej w latach, gdy nie był on jedynym udziałowcem Spółki, stanowi koszt uzyskania przychodów?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że 10.04.1995r. jeden z udziałowców Spółki został zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki. Z dniem 09.01.2004r. została zmieniona umowa Spółki, w ten sposób, że udziałowiec ten jest jedynym właścicielem firmy (posiada 100 % udziałów). Na tle powyższych okoliczności Spółka występuje z zapytaniem, czy wynagrodze ...

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż jedyny udziałowiec Spółki, nie będący członkiem jej zarządu, jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku prokurenta. Umowa została zawarta pomiędzy wspólnikiem a jedynym członkiem zarządu Spółki, tj. małżonką wspólnika pełniącą tę funkcję. Podatnik zapytuje, czy prawidłowo zaliczył wynagrodzenie wspólnika do kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie do ogólnej zasady wyrażonej w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów mogą być jedynie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. W odniesieniu do stanu faktycznego przedstawionego w piśmie ograniczenia co do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia udzia ...

Zaliczenie w koszty uzyskania przychodu wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu umowy o pracę jedynemu udziałowcowi.

W obowiązującym stanie prawnym uznać należy, że ze względu na nieważność umowy o pracę zawartej pomiędzy spółką a jedynym udziałowcem, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu nie można zaliczać w koszty uzyskania przychodu wynagrodzenia, wypłacanego przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu takiej umowy o pracę. Pomimo zmiany treści przepisu art. 210 ustawy z dnia 16 września 2 ...

dotyczy uznania wynagrodzenia prokurenta oraz wydatków spółki z tytułu wypłaty wynagrodzenia, którego podstawę stanowi umowa o pracę (umowa cywilnoprawna), zawarta przez spółkę reprezentowaną przez pełnomocnika z prezesem zarządu oraz wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zarządu za koszt uzyskania przychodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 15.03.2004 r. (znak: US.II-PDOP/423/1/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 26.02.2004 r ...

W jakiej wysokości należy naliczyć zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez członków rolniczej spółdzielni produkcyjnej uzyskanych z tytułu wypłaty udziałów z nadwyżki bilansowej za 2003 r. wypłaconych w 2004 r.?

Działając w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze) w odpowiedzi na pismo Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej z dnia 13.04.2004 r. (uzupełnione 27.04.2004 r.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż zgodnie z brzmieniem w roku 2004 art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ...

Generowanie strony w 7 ms