Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: instancja

Brak uzasadnienia kwestii naruszenia prawa materialnego, stanowiącego podstawę prawną zaskarżonego orzeczenia, nie pozwala NSA na oceną prawidłowości rozstrzygnięcia i tym samym wyrok Sądu I instancji wymyka się spod kontroli instancyjnej.

Decyzją z dnia 26 maja 2004 r. Nr UKS.DPIII/4-431-676-11-1-03 Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku określił „Z.” SA w Z. zobowiązanie w podatku od towarów i usług oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i wrzesień 2000 r. Decyzją z dnia 16 września 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku uchylił decyzję organu I inst ...


W żadnym razie zakres zastosowania art. 130 § 1 pkt 6 O. p. nie może być interpretowany (...) w ten sposób, że odnosi się do sytuacji, w której po uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania uczestniczy w postępowaniu pracownik, który brał udział w wydaniu poprzedniej decyzji. Przez uchylenie decyzji pierwszoinstancyjnej w toku postępowania, odwoławczego dochodzi do jej usunięcia z obrotu prawnego, więc "zaskarżona decyzja" nie istnieje już w sensie prawnym, wobec czego określony pracownik traci również przymiot "biorącego udział w jej wydaniu".

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Bd 706/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Barbary M... na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 sierpnia 2007 r., nr PB-3/4117-70/07, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. Z przyjętego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny stanu sprawy wynika, że podatniczka w złożo ...

Czy poniesione wydatki (na zakup materiałów usług) na wykonanie dodatkowej instalacji rozprowadzającej ciepło, można uznać za koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 40 ms