Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot wydatków


Przychody z działalności gospodarczej

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem z dnia 20.05.2003 r. w sprawie ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów otrzymanej w 2003 r. z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotacji na uzyskanie certyfikatu ISO 9001: 2000 stanowiącej zwrot ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.07.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje. Zgodnie z przepisem art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnikowi przysługuje odliczenie od podatku wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na ...

Odliczenia od podatku

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.06.2003 r. (data wpływu - 04.06.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b-f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2001 roku podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. ...

w sprawie sposobu naliczania amortyzacji podatkowej (stanowiącej koszt uzyskania przychodu) od środków trwałych częściowo sfinansowanych dopłatą

Odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie sposobu naliczania amortyzacji podatkowej (stanowiącej koszt uzyskania przychodu) od środków trwałych częściowo sfinansowanych dopłatą, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje: Przepis ...

Czy w opisanej poniżej sytuacji możliwe jest refakturowanie usług hotelowych? Zgodnie z podpisaną umową w imieniu producenta sprzedaję wyprodukowane przez niego towary na terenie całego kraju. Producent płaci mi za sprzedany towar oraz zwraca koszty noclegów. Korzystanie z noclegów dokumentowane jest fakturą wystawioną na moją firmę. Ja, aby otrzymać zwrot kosztów powinienem wystawić fakturę na mojego zleceniodawcę. Mam wątpliwość czy może być to refaktura ze stawką taką samą jak w fakturze pierwotnej czy faktura ze stawką podstawową 22%.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004r. (data wpływu: 06.02.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy wystawiają faktury w przypadku sprzedaży towarów lub/i świadczenia usług. W opisanej sytuacji nie świadczy Pan przedmiotowych usług ...

- czy zwrot wydatków dla pracowników za szkła korekcyjne i okulary do pracy głównie przy komputerze poniesione w części przez Pana jako pracodawcę mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, - czy otrzymana wartość świadczenia jest dochodem zwolnionym u pracownika.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.12.2003 r. - data wpływu do Urzędu, w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego odnośnie : zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wydatku poniesionego na zakup szkieł korekcyjnych, okularów dla pracownika z przeznaczeniem ich do pracy przy komputerze zgodnie z zaleceniem leka ...

Czy przysługuje ulga na kształcenie w szkole wyższej za semestr zimowy 2003, za który koszt poniósł podatnik, w sytuacji gdy za semestr letni 2003 koszt opłacił pracodawca?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c i ust. 3 pkt 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2003r., odliczeniu od podatku podlega 19% poniesionych wydatków z tytułu odpłatnego kształcenia w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych, nie więcej jednak niż 760,00 zł. Zgodnie z art. 27a us ...

Zasady odliczenia od podatku wydatków na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, których płatności dokonano na rzecz spóldzielni mieszkaniowej w formie rat.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-1 ...

1. Czy kara umowna zapłacona w związku z odstąpieniem od umowy będzie stanowić koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy zwrot wydatków na opłacenie kary umownej stanowi przychód do opodatkowania?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 10.02.2004 r. (znak: PUS.I/423/5/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 24.1 ...

Generowanie strony w 5 ms