Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: konserwacja

Zwolnienia przedmiotowe

Urzad Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w uzupłenieniu do pisma z dnia 17.02.2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatkowych dla poszczególnych usług informuje: - konserwacja terenów zielonych polegająca na koszeniu, przycinaniu krzewów itp. - PKWiU 01.41.12-00.00 (Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych) j ...

Czy kontrahent słusznie obciąża firmę 22% podatkiem VAT od części kosztów z tytułu zatrudnienia pracownika do obsługi wspólnego węzła ciepłowniczego?

Z umów zawartych pomiędzy podatnikiem a jego kontrahentem wynika, że podatnik zobowiązał się do partycypowania w kosztach użytkowania wspólnego obiektu produkcyjno biurowego proporcjonalnie do użytkowanej powierzchni oraz z tytułu mediów. Kontrahent podatnika zatrudnia pracownika do obsługi węzła cieplnego w sezonie grzewczym. Z tego tytułu ponosi koszty, którymi za konserwację węzła cieplnego obc ...

Spółka jako zakład użyteczności publicznej pyta czy przychody uzyskiwane z podnajmu pomieszczeń otrzymanych w nieodpłatne używanie od Miasta st. W-wy będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Czy koszty remontów i konserwacji powierzonego majątku będą kosztami uzyskania przychodów.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki złożone w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej w dniu 10 marca 2004r. (data otrzymania przez Urząd Skarbowy) dotyczące opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez spółkę użyteczności publicznej ,,X” z podnajmu pomieszczeń otrzymanych na podstawie umowy użyczenia od Miasta st. Warszawy oraz zaliczenia kosztów eksploatacji przedmiotu użyczenia do kosztów uzyskania pr ...

Stawka podatku dla konserwacji kotłów centralnego ogrzewania

Odpowiadając na pismo z dnia 10-03-2004r. (data wpływu do urzędu 12-03-2004r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuję : Zgodnie z § 66 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów ...

- w sprawie wynagrodzenia wypłacanego przez Urząd Gminy który powierza obowiązki konserwacji i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu gaśniczego członkom ochotniczej straży pożarnej.

Działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2004 r. wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Urząd Gminy powierza obowiązki konserwacji i utrzymania w gotowości bojowej sprzętu gaśniczego członkom ochotnicz ...

Firma w oparciu o zawarte umowy świadczy usługi prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi pod symbolem PKWiU 85.20.11-00 „Usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych”; „Konserwacji zieleni miejskiej” sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 01.4 „Usługi związane z rolnictwem”, które w stanie prawnym obowiązującym do dnia 30.04.2004 r. były zwolnione z opodatkowania VAT. Jaka stawka podatku VAT będzie obowiązywać w odniesieniu do w/w usług od dnia 01.05.2004 r.

Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W załączniku tym, stanowiącym wykaz towarów i usług zwolnionych od podatku w pozycji 9 wymieniono pod symbolem PKWiU ex85 „Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU ...

Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego w związku ze zmianami ustawy o podatku od towarów i usług od 01.05.2004r. ?

Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) od dnia 01.05.2004r., na mocy jej art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w okresie do 31 grudnia 2007r. winna być zastosowana stawka 7 % podatku VAT w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Nat ...

Jaka stawka podatku zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług są opodatkowane usługi świadczone przez podatnika polegające na konserwacji zabytków?

Zgodnie z art.43 us.1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz.535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy z wyłączeniem usług wymienionych pod cytowaną pozycją (punkty od 1 do 8 poz. 11 cytowanego załącznika). Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w przedmiotowym piśmie wynika, że strona w ramach prowadz ...

Prowadzę działalność w zakresie konserwacji obiektów zabytkowych i wg. opinii Urzędu Statystycznego zaliczona została do PKWiU 92.52.12-00.00 "Usługi ochrony zabytków" oraz PKWiU 92.31.22-00.00 "Usługi świadczone przez autorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych indywidualnych artystów". Jaką obecnie stawką obciązona jest w/w działalność. Czy złożywszy w 2001r. VAT-R muszę uzupełnić to zgłoszenie w świetle nowych przepisów oraz czy jestem zobowiązany do składania miesięcznych deklaracji VAT-7.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do w/w ustawy.W załączniku tym, w poz. 11 wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 92, tj. "usługi związane z kulturą w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu prz ...

dot. zastosowania prawidłowej stawki podatku VAT na usługi w zakresie obrony narodowej i administracji społecznej (PKWiU 75.22.1)

W związku z pismem z dnia 28.06.2004 r. w sprawie o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dot. podatku od towarów i usług, działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczy Pan usługę konserwacji konstrukcji mostowych – zabezpiecz ...

Generowanie strony w 9 ms