Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dezynfekcja

Zwolnienia przedmiotowe

W związku ze złożonym w dniu 07.04.2003 r. wnioskiem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie przedmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług, świadczenia usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, Urząd Skarbowy w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), in ...

zmiana umowy o świadczenie usług cyt. ..będzie wystarczającym udokumentowaniem do fakturowania usług dezynfekcji jako sprzedaży zwolnionej od podatku VAT."

Działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z pismem z dnia 05 września 2003 r. i jego uzupełnieniem z dnia 15 września 2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Działdowie, w oparciu o przedstawiony przez podatnika stan ...

Zwracam się z zapytaniem czy stosuję właściwą stawkę VAT, tj. 22% w działalności dotyczącej usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji o symbolu PKWiU 74.70.11-00.00, gdyż mam wątpliwość czy usługi te nie podlegają zwolnieniu z VAT ?

Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji o symbolu PKWiU 74.70.11 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do ustawy z dnia 4 grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 8 stycznia 1993r. są usługami, których świadczenie jest zwolnione od podatku od towarów i usług - poz. 17 tegoż załącznika "usługi dezynfekcji i tępienia szkodników". Mając zatem na uw ...

Dotyczy stawki podatku VAT na usługi dezynfekcji.

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 26 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy przedstawionego we wniosku, Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu jako zamaw ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje dla świadczenia usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 41 ust. 13 ww. ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych n ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować dla usług dezynfekcyjno – dezynsekcyjno – deratyzacyjnych (PKWiU 74.70.11) ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Pradnik działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.05.2004 (data wpływu 17.05.2004) informuje, że usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Według stanu faktycznego przedstawionego we ...

Z przedmiotowego pisma wynika, że świadczy Pan usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji (PKWiU 74.70.11-00), które korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zdaniem podatnika, także od 01.05.2004 r. wykonywanie wymienionych usług zwolnione jest od podatku VAT, bowiem ustawodawca nie wprowadził zmian klasyfikacji statystycznych dla celów podatku od towarów i usług.

Analizując przedmiotowe pismo, tutejszy organ podatkowy stwierdza, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt ustawy z dnia 08.01.1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwolnieniem od podatku objęte było świadczenie usług, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W tymże załączniku, pod poz. 17 ustawodawca wymienił usługi dezynfekcji i tępienia szkodników - ...

Pytanie podatnika dotyczy: 1. prawidłowej stawki podatkowej dla usług odkażania, tępienia owadów i odszczurzania oraz usług zegarmistrzowskich, 2. możliwości składania deklaracji VAT-7 i wykazywania przedmiotowych usług jako zwolnionych od podatku, do czasu ustalenia prawidłowej stawki oraz ewentualnego złożenia korekty deklaracji i wpłacenia zaległego zobowiązania bez odsetek.

Ad. 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), do dnia 30 kwietnia 2004 r. objęte były zwolnieniem od podatku ściśle wymienione rodzaje świadczonych usług wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, w tym też usługi dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 74.70.11). W związku z wejściem w życie u ...

Miejsce opodatkowania usług w zakresie dezynfekcji i tępienia szkodników wykonywanych w obiekcie położonym na terenie innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm), właściwy organ podatkowy pierwszej instancji, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola poda ...

Dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w przypadku wykonywania usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 10.05.2004 r. złożone w dniu 12.05.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przypadku wykonywania przez Pana firmę usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - K W i U 74.70.11-00 - uprze ...

Generowanie strony w 5 ms