Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: treść decyzji

1. Przede wszystkim stwierdzić należy, że przywołane w skardze kasacyjnej przepisy art. 210 § 1 i art. 233 Ordynacji podatkowej stanowią część administracyjnej procedury podatkowej, która jest stosowana wyłącznie w postępowaniu podatkowym, a więc nie jest stosowana przez sądy administracyjne. Przepisy te powołują do obowiązywania szereg unormowań wynikających z poszczególnych jednostek redakcyjnych ich ustawowego zapisu, które bądź nie zostały przez autora skargi kasacyjnej wskazane, bądź też przywołane zostały nieprecyzyjnie. Niemniej jednak niewątpliwe jest, że sądy administracyjne nie wydają podatkowych decyzji odwoławczych i nie sporządzają ich uzasadnień, w tym nie stosują przy tym poszczególnych i adekwatnych w określonym zakresie części art. 210 i 233 Ordynacji podatkowej. 2. Na podstawie art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny zasadniczo rozpoznaje sprawę tylko w granicach skargi kasacyjnej, które wyznaczają zarzuty kasacyjne sformułowane, przedstawione i uzasadnione w sposób spełniający dostatecznie wymogi wynikające z art. 174 i art. 176 p.p.s.a.

Objętym skargą kasacyjną wyrokiem z dnia 30 stycznia 2006 r., sygn. akt I SA/Gl 905/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę „M.” Sp. z o.o. w Tychach na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2005 r., Nr PBI/1-4218/UKS/2/2005 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych. Opisanym powyżej rozstrzygnięciem Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy d ...

Pojęcie „powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji” o którym mowa w art. 241 § 2 pkt 1 O.p należy rozumieć jako dowiedzenie się o wydaniu decyzji i o zawartym w niej rozstrzygnięciu. Brak jest uzasadnienia dla ograniczenia pojęcia „powzięcia wiadomości o wydaniu decyzji” tylko do samego faktu daty jej wydania, bez wiadomości o treści rozstrzygnięcia.

1. Wyrokiem z dnia 15 listopada 2005 r., sygn. akt I SA/Gl 879/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę D. i H. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. 2. Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynika, że zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy s ...

Generowanie strony w 30 ms