Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: obowiązek meldunkowy

Czy przychód osiągnięty ze sprzedaży 50% udziałów we własności lokalu mieszkalnego będzie zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik jest zameldowany w lokalu mieszkalnym przez okres 12 miesięcy przed datą zbycia i w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b §5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu zażalenia Pani z ...

Generowanie strony w 4 ms