Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dezynsekcja

Zwolnienia przedmiotowe

W związku ze złożonym w dniu 07.04.2003 r. wnioskiem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie przedmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług, świadczenia usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, Urząd Skarbowy w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), in ...

Zwracam się z zapytaniem czy stosuję właściwą stawkę VAT, tj. 22% w działalności dotyczącej usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji o symbolu PKWiU 74.70.11-00.00, gdyż mam wątpliwość czy usługi te nie podlegają zwolnieniu z VAT ?

Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji o symbolu PKWiU 74.70.11 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do ustawy z dnia 4 grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 213, poz. 1803) zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 8 stycznia 1993r. są usługami, których świadczenie jest zwolnione od podatku od towarów i usług - poz. 17 tegoż załącznika "usługi dezynfekcji i tępienia szkodników". Mając zatem na uw ...

Jaka jest stawka, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług na usługi dezynsekcji i deratyzacji?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 21.04.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usług dezynsekcji i deratyzacji, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszaw ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje dla świadczenia usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 41 ust. 13 ww. ustawy o VAT towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych n ...

Jaką stawkę podatku VAT należy stosować dla usług dezynfekcyjno – dezynsekcyjno – deratyzacyjnych (PKWiU 74.70.11) ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Pradnik działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.05.2004 (data wpływu 17.05.2004) informuje, że usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%. Według stanu faktycznego przedstawionego we ...

Z przedmiotowego pisma wynika, że świadczy Pan usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji (PKWiU 74.70.11-00), które korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Zdaniem podatnika, także od 01.05.2004 r. wykonywanie wymienionych usług zwolnione jest od podatku VAT, bowiem ustawodawca nie wprowadził zmian klasyfikacji statystycznych dla celów podatku od towarów i usług.

Analizując przedmiotowe pismo, tutejszy organ podatkowy stwierdza, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt ustawy z dnia 08.01.1993 o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwolnieniem od podatku objęte było świadczenie usług, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. W tymże załączniku, pod poz. 17 ustawodawca wymienił usługi dezynfekcji i tępienia szkodników - ...

Dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w przypadku wykonywania usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 10.05.2004 r. złożone w dniu 12.05.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przypadku wykonywania przez Pana firmę usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - K W i U 74.70.11-00 - uprze ...

- Czy usługi polegające na dezynsekcji towarów importowanych lub eksportowanych pochodzenia roślinnego /kawa, ryż, kakao, herbata, orzeszki ziemne, pieprz, zboża itp./ w kontenerach, barkach, magazynach lub na statkach należy zaliczyć do usług wykonywanych na rzecz rolnictwa /ex.01.41.11/, a jeżeli tak, to jaką stawkę podatkową należy stosować;- Czy usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji wykonywane w miejscach składowania i przetwarzania produktów rolniczych pochodzenia roślinnego /młyny, elewatory, magazyny zbożowe/ należy zaliczyć do usług związanych z rolnictwem /ex. 01.41.11/, a jeżeli tak, to jaką stawkę podatkową należy stosować;- Czy usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji wykonywane na produktach rolniczych pochodzenia roślinnego należy zaliczyć do usług związanych z rolnictwem /ex. 01.41.11/ nie zależnie od miejsca ich wykonywania, a jeżeli tak, to jaką stawkę podatkową należy stosować;- Czy usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji wykonywane w zakładach przetwórczych, a w szczególności na kutrach rybackich, w zakładach rybackich, przemysłu mięsnego, mleczarniach, wytwórniach makaronu, piekarniach, ciastkarniach, obiektach należących do Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska zalicza się do usług rolniczych /ex. 01.41.11/, a jeżeli tak, to jaką stawkę podatkową należy stosować;- Czy usługi dezynsekcji drewna surowego /kłody, bale itp./ oraz drewna przetworzonego /palety, skrzynie, drewna sztauerskie/ należy zaliczyć do usług związanych z rolnictwem /ex. 01.41.11/, a jeżeli tak, to jaką stawkę podatkową należy stosować;- Czy usługi dezynfekcji i dezynsekcji środków transportu przeznaczonych do przewozu towarów pochodzenia rolniczego należy zaliczyć do usług związanych z rolnictwem /ex. 01.41.11/, a jeżeli tak, to jaką stawkę podatkową należy stosować;- Czy obrotem w przypadku usług jest wartość całej usługi, łącznie z preparatami, dojazdem i materiałami pomocniczymi zużytymi do wykonania usługi;- Czy w fakturze VAT należy wyszczególniać w odrębnych pozycjach usługę i zużyte do jej wykonania materiały /preparaty, dojazd, materiały pomocnicze, a jeżeli tak, to czy cała usługa łącznie z materiałami objęta jest jednolitą stawką podatku właściwą dla usługi, czy też należy wyszczególniać stawki podatkowe odrębnie dla usługi i materiałów;- Jaka jest obowiązująca stawka podatku od towarów i usług na usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji /74.70.11/;- Czy można odliczyć podatek naliczony w danym miesiącu od faktur niezapłaconych;- Czy przy sprzedaży środka trwałego /samochodu ciężarowego i ciężarowego uniwersalnego/ wykorzystywanego do świadczenia usług zwolnionych z podatku od towarów i usług /do dnia 30.04.2004r./, a których świadczenie jest obecnie objęte podatkiem od towarów i usług należy odprowadzić podatek VAT. Przy zakupie w/w środka nie odliczono podatku VAT.

Ocena prawna stanu faktycznego. W podatku od towarów i usług sprawa klasyfikacji statystycznych jest szczególnie eksponowana, bowiem z symbolami PKWiU wiąże się określona stawka podatkowa albo zwolnienie od podatku. Przy stosowaniu stawek podatkowych w podatku od towarów i usług niezbędna jest znajomość grupowań statystycznych, inkorporowanych ze statystyki do prawa podatkowego. Załączniki do usta ...

Wysokość stawki podatku VAT na usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji świadczone na rzecz rolników ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyncja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 24.11.2004 r. zapytanie - informuje o zakresie stosowania. przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następujaco: Przedmiotowe zapytanie dotyczy: wysokości stawki pod ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla: 1. Usług sprzątania i czyszczenia obiektów (PKWiU 74.70.1), 2. Usług czyszczenia wrobów włókienniczych i futer, pozostałe (PKWiU 93.01.13-00.00), 3. Usług czyszczenia chemicznego (PKWiU 93.01.14-00.00), 4. Oczyszczania dróg kołowych, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu (PKWiU 90.00.30-00.00), 5. Usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielonych (PKWiU 01.41.12-00.00), 6. Usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji (PKWiU 74.70.11-00.00).

W odpowiedzi na pismo Rejonowego Urzędu XXX, dotyczące zapytania w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Przedmiotem zapytania jest ustalenie stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług zakwalifik ...

Generowanie strony w 4 ms