Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: likwidacja środka trwałego

1. Czy w związku z likwidacją fizyczną nieruchomości należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwotę amortyzacji zarachowaną w koszty w okresie użytkowania? 2. Czy sprzedaż gruntu w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8, ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega temu podatkowi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów: - niezamortyzowanej części liwkidowanego środka trwałego, - wydatków związanych z rozbiórką likwidowanego środka trwałego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy w przypadku likwidacji części środka trwałego w związku z realizacją inwestycji, należy dokonać odłączenia likwidowanej części środka trwałego, a w związku z tym nieumorzoną wartość odłączonej-likwidowanej części należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy trwałe odłączenie od środka trwałego części składowej lub peryferyjnej w celu jej likwidacji powoduje w Spółce wystąpienie kosztu podatkowego w wysokości wartości niezamortyzowanej tej części składowej/peryferyjnej i jednocześnie pomniejszenie wartości początkowej środka trwałego od którego odłączono tą część?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy wartość rozebranego budynku (710 000 zł) oraz odsetki od zaciągniętego kredytu w momencie sprzedaży wybudowanych lokali mieszkalnych będą kosztem uzyskania przychodu w wielkości proporcjonalnej do powierzchni sprzedawanych lokali?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym stanowi koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w przypadku, gdy Spółka zrezygnowała z wynajmowanych lokali i wynajęła jeden duży lokal, wystąpiła strata w środku trwałym uznawana za koszt podatkowy?

Przedmiotem postępowania odwoławczego była decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, wydana w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W zaskarżonej decyzji stwierdzono, że przepis art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o dochodowym od osób prawnych nie ma zastosowania w przypadku, gdy Spółka zrezygnowała z wynajmowanych lokali i wynajęła jeden duży lokal. W t ...

Czy niezamortyzowana część wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym może być rozpoznana jako koszt podatkowy Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy wartość budynku pomniejszona o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne oraz koszty związane z rozbiórką budynku na dzierżawionym gruncie stanowią koszty uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra ...

Czy poniesione nakłady (przenośne ścianki działowe, prace elektryczne i inne przystosowujące obiekt do użytku) można rozliczyć w okresie 3 lat i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 178 ms