Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność poza strefą ekonomiczną

1. Czy Spółka powinna wystąpić do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z wnioskiem o zwiększenie limitu wydatków inwestycyjnych, od których będzie jej przysługiwało zwolnienie w podatku dochodowym od osób prawnych?2. Czy przychody z działalności transportowej, która z zasady jest prowadzona poza obszarem strefy są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?3. Czy sprzedaż biletów przez kierowców w autobusach jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych?4. Czy przychody ze sprzedaży biletów przez kasy biletowe, zarówno własne, jak i obce, położone poza obszarem strefy są zwolnione podatku dochodowego od osób prawnych?5. Czy przychody z działalności dworca autobusowego położonego poza strefą będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?6. Czy przychody generowane przez spedytorów w biurach poza strefą będą zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?7. Czy przychody ze spedycji, czyli z transportów wykonywanych przez podwykonawców są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych?8. Czy ustalając wielkość kosztów uzyskania przychodów, których nie można w sposób wyraźny przyporządkować do działalności zwolnionej lub opodatkowanej, Spółka może posłużyć się prognozą i skorygować tę wartość dopiero w zeznaniu rocznym?9. Czy ustalając limit wydatków kwalifikowanych, od których zależy wielkość zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka może zaliczyć do tych kosztów całość wydatków na środki trwałe wykorzystywane zarówno do działalności zwolnionej, jak i opodatkowanej? Przy czym nie można ustalić w jakiej proporcji będą służyć obu rodzajom działalności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy koszty usług cięcia i pakowania wykonanych przez usługobiorcę poza terenem SSE stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Spółkę na terenie SSE, podlegającą zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imien ...

Czy koszt prowadzenia biur handlowo-prezentacyjnych (wynajęcie powierzchni, czynności wykonywania umowy przez pośredników handlowych, stałe opłaty eksploatacyjne za biuro itp.) i funkcjonowanie mobilnego centrum wystawienniczego będzie zaliczany do kosztów strefowych i czy przychód generowany przez te punkty będzie zaliczany do przychodów strefowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka ma wątpliwości, czy ciąży na niej obowiązek wydzielenie organizacyjnego działalności prowadzonej na terenie Strefy, a tym samym konieczność zastosowania art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie metodologii ustalania cen transferowych w stosunkach pomiędzy Spółką a biurem marketingowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

1. Czy wynajęcie obcego magazynu do składowania wyrobów poza terenem strefy ekonomicznej może być potraktowane jako częściowe przeniesienie działalności i jakie mogą być tego konsekwencje podatkowe? 2. Czy jest to tylko usługa obca jak wiele innych usług wykonywanych przez obce podmioty stanowiąca składnik kosztów strefowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

1. Czy samo wykonanie rysunków konstrukcyjnych będzie usługą podlegającą zwolnieniu z tytułu prowadzenia działalności w strefie? 2. Czy wykonanie rysunków konstrukcyjnych musi być połączone z produkcją elementów linii, aby podlegało zwolnieniu z tytułu prowadzenia działalności w strefie? 3. Czy wykonanie rysunków, elementów linii oraz montaż u klienta (poza strefą) będzie zwolnione z podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...
Czy Spółka może skalkulować wysokość zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT w oparciu o kwotę wydatków inwestycyjnych poniesionych po uzyskaniu Zezwolenia na budowę obiektów zlokalizowanych poza terenem SSE ale związanych z Inwestycją w SSE i koniecznych dla funkcjonowania działalności na terenie SSE?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 54 ms