Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: łączenie spółek

Koszty uzyskania przychodów

W związku z pismem z dnia 20.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. udziela poniżej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie połączenia się spółki jawnej (jako przejmowanej) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółki przejmujące ...

w sprawie stosowania przepisów dotyczących składania deklaracji VAT-7 oraz złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) oraz rozliczenia podatku od towarów i usług przez spółkę przejmującą w odniesieniu do spółki przejmowanej

Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.10.2003 r.) w sprawie stosowania przepisów dotyczących składania deklaracji VAT-7 oraz złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) oraz rozliczenia podatku od towarów i usług przez spółkę przejmującą w odniesieniu do spółki przejmowanej, Nac ...

w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie

Odpowiadając na pismo z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu 09.10.2003 r.) w sprawie zasad składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) oraz rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (zeznanie CIT-8) będącego spółką przejmowaną w przypadku połączenia przez przejęcie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztyn ...

Spółka pyta o ujmowanie przychodów i kosztów w przypadku łączenia Spółek.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 21 stycznia 2004r. informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2000r. Nr 76 poz. 694 ze zm.) ksiąg rachunkowych można nie zamykać w przypadku p ...

Czy w przypadku połączenia dwóch spółek przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, gdy rozliczenie przejęcia jednostki następuje metoda łączenia udziałów, spółka przejmująca ma obowiązek złożenia zeznania rocznego CIT-8 łącznie uwzględniając przychody i koszty spółki przejmowanej, czy też należy złożyć dwa odrębne zeznania CIT-8?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 09.02.2004 r. (data wpływu 12.02.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących obowiązku złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8, w przypadku po ...

Sukcesja praw i obowiązków w zakresie VAT przy połączeniu się spółek jawnych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Ewdencja i identyfikacja podatników zasady posługiwania się NIP - następstwo prawne

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 lipca 2003 r. Urząd Skarbowy w Nowym Sączu stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz.926 ze zm.) - uprzejmie informuje, że: zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników, płatników (Dz. U. Nr 142 ze zm.) decyzja o nadaniu NIP podatnikowi nie będącemu osobą fizyczn ...

Czy spółka kapitałowa, która w wyniku połączenia przejęła inną spółkę kapitałową, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w spółce przejmowanej?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 r. (wpływ do US dnia 20.01.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie informuje: Zgodnie z przepisem art. 93 § 1 tejże ustawy, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: osób prawnyc ...

Czy wydatki związane z procesem restrukturyzacji i konsolidacji mogą stanowić koszty uzyskania przychodów ?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie regulują wprost kwestii dotyczących ponoszonych wydatków w związku z łączeniem spółek kapitałowych. Dlatego też w takim przypadku należy kierować się ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów tej ustawy. Zgodnie z art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze z ...

Czy w związku z planowaną procedurą łączenia spółek posiadane lub otrzymane przez pracowników po połączeniu udziały spowodują u tych pracowników powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych - a jeżeli tak to w którym momencie?

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.02.2004 r. (wpłynęło do Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie dnia 13.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sadem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08. ...

Czy koszty usług doradczych związanych z zakupem akcji stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie połączenia spółek?

W uzupełnieniu pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 29.10.2003 r. Nr PDP/423/50/03, stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 2 w/w ustawy ...

Generowanie strony w 2 ms