Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółka jawna

Koszty uzyskania przychodów

W związku z pismem z dnia 20.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. udziela poniżej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie połączenia się spółki jawnej (jako przejmowanej) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółki przejmujące ...

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 20-06-2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatku od towarów i usług – sprzedaż samochodu ciężarowego jako „towaru używanego” wyjaśnia: Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia ...

Wpłacanie zaliczek przez podatników

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2003 r. uzupełnione w dniu 25.04.2003 r. w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu spółki „K.” z o.o. wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne wspólnika jednoosobowej spółki ...

Wydawanie zaświadczeń za zgodą podatnika

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 sierpnia 2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 306h § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) organy podatkowe za zgodą podatnika wydają zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych na żądanie wspólników spółki cywilnej jawnej, partnerskiej oraz komplementarius ...

Wspólnicy spółki jawnej podjęli uchwałę o zakończeniu działalności spółki. Spółka chce zakończyć działalność poprzez wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki jawnej do istniejącej spółki z o.o. Następnie w ramach podziału majątku spółki jawnej zostałoby przydzielone wspólnikom spólki jawnej udziały w spółce z o.o. proporcjonalnoie do posiadanych udziałów : Czy u wspólników sółki jawnej powstanie przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. ? Czy kosztem nabycia wkładów do spółki osobowej jest suma wartości wkładów pieniężnych, rzeczowych wniesionych do słki przez wspólników, ustalona w umowie spółki powiększona o niewypłacalny zysk pozostawiony w spółce za lata poprzednie? Czy istnieje obowiązek powiadamiania organu podatkowego o likwidacji działalności i ustalania dochodu na dzień likwidacji? Czy przejęcie zobowiązań spółki jawnej przez spółkę z o.o. stanowi przychód do opodatkowania u tych wspólników? W jakim terminie spółka z o.o. , do której zostanie wniesiony aport w postaci przedsiębiorstwa ma rozpocząć amortyzację skłądników majątkowych

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 13.11.2003 r. zapytaniem w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Ad.1. Na podstawie art.9 ust ...

W związku ze złożonym przez jednego ze wspólników wieloosobowej spółki jawnej wypowiedzeniem umowy spółki i wystąpieniem wspólnika, Spółka poniosła następujące wydatki: koszty wyceny majątku spółki, koszty opłat za czynności notarialne. Czy w świetle art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych takie wydatki mogą stanowić koszty uzyskania przychodów ?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r.-Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualnej sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 22.01.2004 r. (data wpływu 02.02.2004r.) uzupełnio ...

- w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej.

Działając w oparciu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. (wpływ do tut. urzędu 06.02.2004 r.) w sprawie opodatkowania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłatę spadkobiercom zmarłego wspólnika spółki jawnej udziału kapitałowego w oparciu o bilans uwzględniający wartość zbywczą majątku firmy?

Biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony przez przedsiębiorcę Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ząbkowicach Śląskich wyjaśnia, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątk ...


Na jakich zasadach podatnik (osoba fizyczna) powinien być opodatkowany w związku ze sprzedażą nieruchomości zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i w podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.12.2003 r. w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii: obowiązku bądź braku obowiązku potwierdzenia fakturą VAT sprzedaży budynku mieszkalnego i gruntu pod budynkiem, stanowiących własność spółki, oraz formy opodatkowania tej sprzedaży podatkiem dochodowym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r – Ordynacj ...

Generowanie strony w 43 ms