Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaliczka w walucie obcej

Czy zgodnie z przepisem art. 9b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dodatnie i ujemne różnice kursowe, wynikające z dokonywanej dla celów podatkowych wyceny zaliczki wyrażonej w walucie obcej, można zaliczyć odpowiednio do przychodów i kosztów podatkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Spółka zawarła umowę dostawy towarów (urządzeń) – wartość kontraktu została wyrażona w euro, a fakturowanie oraz płatności będą dokonywane złotych. Według jakiego kursu należy przeliczyć przychód Wnioskodawcy z tytułu pierwszej dostawy urządzeń (wartość sprzedaży obejmującej pierwszą dostawę urządzeń)? Czy otrzymana wpłata na poczet pierwszej dostawy ma znaczenie dla tego przeliczenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 13 ms