Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartości niematerialne i prawne

Koszty uzyskania przychodów

W związku z pismem z dnia 20.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. udziela poniżej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie połączenia się spółki jawnej (jako przejmowanej) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółki przejmujące ...

Czy opisane w zapytaniu wydatki stanowią koszty nabycia know - how zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o p.d.o.p. i powinny zostać włączone do wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej na podstawie art. 16g ust. 1 pkt. 1 ustawy o p.d.o.p., podlegającej amortyzacji zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt.7

W odpowiedzi na zapytanie z dn. 10.12.2003 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ) informuje, iż zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r Nr 54 poz. 654 ze zm. ) :„ amortyzacji pod ...

Jak należy zaewidencjonować sprzedaż wykorzystywanego w działalności gospodarczej samochodu i użytkowego lokalu włsnościowego oraz w jaki sposób należy amortyzować wydatki poniesione na modernizację spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego?

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) przychodem z działalności gospodarczej są również m.in. przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby związane z tą działalnością, o ile były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z spółd ...

Czy zakupione na podstawie faktury VAT prawa do korzystania z nazwy firmy oraz jej logo stanowią wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji ?

Z przedstawionego w piśmie stanu w przedmiotowej sprawie wynika, że podatnicy na podstawie faktury VAT zakupili prawo do korzystania z nazwy firmy, jej logo oraz wyłączność do handlu kotłami olejowymi i gazowymi oraz osprzętem firmy X, a także prawo do serwisowania wyżej wymienionych urządzeń. Na tle takich okoliczności podatnicy występują z zapytaniem, czy zakupione prawa należy potraktować, jako ...

Czy sprzedaż wartości niematerialnych (kontakty handlowe, lista klientów) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W związku z pismem z dnia 08.07.2003 r. uzupełnionym pismem z dnia 23.07.2003 r. dot. udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje : Ustawa z dnia 08.01.1993 r. o poda ...

Podatnik jest rolnikiem indywidualnym prowadzącym gospodarstwo rolne. W ramach prowadzonej działalności rolniczej uzyskał, jako plantator w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 810 ze zm.), od producenta cukru, prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych oraz limit produkcji cukru. Zgodnie z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy ww. limit stanowi wartość niematerialną gospodarstwa rolnego plantatora. W związku z nabytymi prawami - do produkcji limitu cukru oraz do uprawy i dostawy buraków cukrowych - chce skorzystać z przysługującego mu uprawnienia do ich zbycia, sprzedając je lub wydzierżawiając. W związku z tym zapytuje, czy w przypadku gdy osiągnie przychód ze sprzedaży lub dzierżawy tych praw będzie, jako podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zobligowany do uiszczenia podatku dochodowego od osiągniętego dochodu. Według podatnika uzyskany dochód ze sprzedaży lub dzierżawy ww. praw nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ponadto podatnik zaznaczył, iż uzyskuje wyłącznie dochody z działalności rolniczej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Z kolei w art. 2 ust. 2 powołanej ustawy zawarta została definicja działalności rolniczej, przez którą rozumie się ...

- dotyczy nabytej w 2003 r., na podstawie umowy sprzedaży, zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmianami), zmieniam udzieloną przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, pismem z dnia 28 kwietnia 2004 r. znak US.PD/423-24/AB/04 informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na zapytanie Spółki z dnia 17 marca 2004 r. Spółka zwró ...


czy wydatki, które będą poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie praw i roszczeń do nakładów poniesionych przez X Spółka z o.o. mogą zostać zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia czy powinny zostać rozliczone w czasie poprzez odpisy amortyzacyjne na podstawie art. 16a lub proporcjonalnie do okresu trwania umowy dzierżawy na podstawie art. 15 ust. 4 w/w ustawy?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki z dnia 24.03.2004 r. Postawione w powyższym piśmie pytanie brzmi: czy wydatki, które będą poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie praw i roszczeń do ...

Czy wydatki poniesione w związku z emisją akcji oraz połączeniem z innymi podmiotami stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia (zarachowania)?

Weryfikując na podst. art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja pod. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartą w piśmie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego Nr US 72/ROP1/423/249/MP/04 z dnia 27.04.2004r., stwierdza się co następuje: W kwestii interpretacji art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordyn ...

Generowanie strony w 38 ms