Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kasa rejestrująca

Naruszenie przez podatnika obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50) powoduje, że na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy traci on prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług tylko do tej części obrotu, która podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie, postanowieniem z dnia 20 maja 1998 r., sygn. akt SA/Sz 1596-1603/97, na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) wystąpił do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wyjaśnienie przez skład siedmiu sędziów istotnych wątpliwości prawnych powstałych w ...

Kasy rejestrujące

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 z 1997r. poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy Warszawa - Bielany odpowiadając na pismo Podatnika z dnia 14.11.2002 r. (data wpływu 18.11.2002 r.) informuje, iż zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać ka ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na Pana zapytanie dot. obowiązku instalacji kas rejestrujących, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Prowadzenie prywatnej szkoły językowej zostało sklasyfikowane wg PKWiU do działu 80 - usługi w zakresie edukacji. Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Fi ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na zapytanie dot. obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji dot. obowiązku ewidencjonowania obrotu ze sprzedaży usług parkingowych przy użyciu kas rejestrujących, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. wyjaśnia: Obowiązek ewidencjonowania obrotu przy użyciu kas rejestrujących określono w art. 29 ustawy ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2003 r. skierowane do tut. urzędu przez podatnika w sprawie zwolnienia z podatku od towarów i usług, usług świadczonych przez kina oraz z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych ww. usług Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam. na podstawie art. 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U nr 137 poz. 926 ze zm.) informuje ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na zapytanie złożone przez Kopalnię „X.” Krzysztof S. Robert S. s.c. w dniu 28.05.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 16.06.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz ...

Ewidencja sprzedaży

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) zwalnia się od podatku VAT oraz od podatku akcyzowego sprzedaż towarów używanych, z wyjątkiem importu, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało spr ...

Wyłączenia

W odpowiedzi na zapytanie dot. obowiązku ewidencjonowania obrotu i podatku należnego przy użyciu kasy fiskalnej, zgodnie z art.14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej. Obowiązek ewidencjonowania obrotu i podatku należnego przy użyciu kas fiskalnych wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 st ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2003 r. skierowane przez podatnika do tut. urzędu w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej obrotu z tytułu świadczenia usług udostępniania zasobów sieci z całodobowym dostępem do Internetu osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, za które to usługi formą zapłaty jest opłata abonamentowa dokonywana przelewem l ...

Generowanie strony w 4 ms