Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość początkowa środka trwałego

Koszty uzyskania przychodów

W związku z pismem z dnia 20.02.2003 r., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. udziela poniżej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie połączenia się spółki jawnej (jako przejmowanej) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółki przejmujące ...

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona od podatku

Na podstawie art. 14a § l, oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 roku poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo znak: Ldz. 147/2003 z dnia 30.06.2003 roku (data wpływu da Urzędu 02.07.2003 r.), w sprawie ustalenia wartości środka trwałego wyjaśnia: Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niemater ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży samochodu ciężarowego, obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT dokumentującej zakup samochodu ciężarowego oraz odliczenia podatku naliczanego od wydatków związanych z nabyciem i używaniem samochodu ciężarowego.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu na pytanie zawarte w piśmie z dnia 30.U9.2003 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie: 1) opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży sam ...

Jak należy rozliczyć nakłady poniesione przez spółkę na budowę hurtowni w budynku nie będącym jej własniścią?

W wyniku weryfikacji pisma Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto z dnia 06.05.2003 r. Nr US.DP-423/16/2003 stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej wyżej ...

- dotyczy kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data złożenia w US 04.12.2003 r.), uzupełnione 17.12.2003 r. wyjaśnia co następuje: Aby móc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów – na podstawie art. 22 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 23 ustawy z dnia ...

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) dla celów podatku dochodowego od osób prawnych przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana finansującym oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na war ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo FHU „D.” sp. z o.o. z dnia 10.01.2004 r. (znak: Dż/21/04, data wpływu 22.01.2004), Naczelnik Pierwszego Urzędu, Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Z dokumentów, tj. aktu notarialnego rep. A Nr 3971/03 będącego w posiadaniu tut. organu podatkowego wy ...

Od kiedy należy naliczać odpisy amortyzacyjne oraz jak ustalić wartość początkową środka trwałego w przypadku ponoszonych nakładów na adaptację lokalu dla celów prowadzonej działalności gospodarczej ?

W myśl z art. 16 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z 2000 r. ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością - ...

1. Jeżeli korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzając jednocześnie środek trwały w ewidencje środków trwałych to czy ów będzie następnie amortyzowała wpisując raty amortyzacji w koszty funkcjonowania szkoły? 2. Czy wyznaczając wartość budynku podatnik może czynić to następująco: wartość budynku przy zakupie (ustalona na podstawie aktu notarialnego) plus koszty remontu ustalone na podstawie wystawionych faktur?

W związku z zapytaniem skierowanym do tutejszego organu podatkowego dnia 05.01.2004 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Braniewie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, informuje co następuje. Pani G., właściciel Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych - niepublicznego zakładu kształcenia nauczyci ...

Czy ustalając podstawę naliczenia odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu metody degresywnej w kolejnych latach podatkowych po roku, w którym dokonano 30% odpisu amortyzacyjnego dla fabrycznie nowego środka trwałego z grup 3 - 6 KŚT należy pomniejszyć wartość początkową środka trwałego o tzw. premię amortyzacyjną?

W nawiązaniu do odpowiedzi Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik z dnia 7.01.2004 r. Nr PR/423/26/03/GB w sprawie udzielenia pisemnej informacji zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 w/w ustawy przedstawia swoje stanowisko w sprawie: Podatnik pi ...

Generowanie strony w 52 ms