Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykonanie usługi

Przychody

W odpowiedzi na pismo z dnia 16-04-2003 r., w sprawie momentu zaliczenia do przychodów podatkowych przychodów z tytułu dostawy wody indywidualnym odbiorcom w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 1 stanowi, co jest przychodem w rozumieniu tej ...

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2003 r., w sprawie momentu zaliczenia do przychodów podatkowych przychodów z tytułu dostawy wody indywidualnym odbiorcom w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 1 stanowi, co jest przychodem w rozumieniu tej ...

Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo P.P.U.H „K.” K. Kazimierz, z dnia 22.08.2003r w sprawie przedmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego w związku z wykonywaniem usług w ramach programu PHARE- ODBUDOWA 2001 wyjaśnia: Stosownie do postan ...

Zapytanie dot. sposobu fakturowania usługi z wykorzystaniem materiałów zakupionych przez wykonawcę tj. czy: 1. zawsze należy na fakturze rozdzielać wartość samej usługi budowlanej oraz zużytych do jej wykonania materiałów, przypisując każdej pozycji odpowiednią stawkę VAT, 2. gdy przedmiotem umowy jest jedno działanie np. budowa lub remont na fakturze należy wykazać usługę jako całość z jedną stawką VAT niezależnie od stawek VAT na zakupione materiały.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.02.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 18.02.2004 r.) w sprawie udzielania informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Op., działającna podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w y j a ś n i a: w sw ...

Jaką datę przy działalności spedycyjnej należy uznać za datę wykonania usługi oraz czy data wykonania usługi jest jednoznaczna z datą sprzedaży?

Firma spedycyjna w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zleca transport towarów przewoźnikowi tj. firmie zewnętrznej zajmującej się przewozem ładunków taborem samochodowym. Z definicji usług spedycji wynika, że polega ona na dostarczeniu towaru do odbiorcy , zatem za moment wykonania usługi spedycji należy uznać dzień , w którym przewoźnik wyda towar odbiorcy. Dzień otrzymania towaru przez ...

Zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej prowadzę działalność gospodarczą w przedmiocie „Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i w produkcji napojów”, zaklasyfikowanym w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako 29.53.Z, a konkretnie świadczę usługi w zakresie konserwacji i napraw ww. maszyn. Przychody opodatkowuję zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Proszę o odpowiedź jaką stawką tego podatku należy opodatkować tego rodzaju przychody.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej, wynosi 8,5 % przychodów. Za działalność usługową (art. 4 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy) rozumie się pozarolniczą działalność gospodarczą, której pr ...

Czy należy wystawiane faktury w Szwecji w języku szwedzkim a następnie przetłumaczone na język polski ujmować w prowadzonym w Polsce rejestrze sprzedaży VAT? Czy ma zastosowanie art. 33 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

W odpowiedzi na pana pismo z dnia 18.12.2003 r. (data wpływu 23.12.2003 r.) w sprawie zajęcia stanowiska w kwestii ujmowania w prowadzonym w Polsce rejestrze sprzedaży VAT faktury VAT wystawiane w Szwecji w języku szwedzkim a następnie tłumaczone na język polski, oraz wyrażenia opinii o zgodności opisanej procedurze księgowej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i czy w przedstawionej syt ...

Momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku przekazania leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia do sprzedaży komisowej.

Zgodnie z art. 765 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) poprzez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 08 sty ...

Czy mogłam odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2003r usługę kształcenia dzieci, wykonaną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na którą wystawiłam rachunek z ustaloną kwotą do zapłaty zero złotych ? Czy prawidłowo odliczyłam w zeznaniu podatkowym od dochodu w/w darowiznę przeznaczoną na cele naukowo-wychowawcze przekazaną na rzecz parafii do wysokości 15 % rocznego dochodu ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w piśmie z dnia 05.04.2004r, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty udziela odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Na podstawie art. 26 u ...

Podatnik ma wątpliwość, czy faktura VAT, zawierająca stawkę VAT i numer NIP, wystawiona na usługi budowlano-montażowe wykonane w Polsce przez firmę z Danii może stanowić podstawę odliczenia podatku naliczonego.

Stan faktyczny: W sierpniu 2003 r. podatnik otrzymał fakturę VAT od firmy mającej siedzibę w Danii, zarejestrowanej jako podatnik od towarów i usług od dnia 1 maja 2003 r. Przedmiotowa faktura dokumentowała usługi budowlano-montażowe świadczone w Polsce. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o p ...

Generowanie strony w 7 ms