Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby akcyzowe

Wyjątek wprowadzony do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczący wyrobów preferowanych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1.01.2000 r., odnosi się tylko do "innych podatników sprzedających wyroby akcyzowe".

Zaskarżony rewizją nadzwyczajną Ministra Sprawiedliwości wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie z dnia 9.05.2001 r., sygn. akt SA/Rz 2007/00, uwzględnił następujący stan sprawy: Andrzej B. od 5.01.1999 r. prowadzi działalność gospodarcza w zakresie produkcji i handlu artykułami przemysłowymi pod nazwa "V." Laboratorium Chemiczne w N., które uzyskało status zakład ...

dot. obowiązek podatkowy dla wyrobów -napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 2.08.1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie złożonym w Urzędzie w dniu 03.12.2002 r., Urząd Skarbowy niniejszym informuje i wyjaśnia: Zgodnie z art. 35 ust. 2a ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązek po ...

- czy sprzedaż eksportowa zakupionych od urzędu celnego papierosów jest objęta zwrotem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, a jeżeli tak to na jakich warunkach i w jakim terminie, a także w jakiej wysokości?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 09.02.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 26.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wnioskiem z dnia 09.02.2004 r. Sp. z o.o. zwróciła się do tutejsz ...

Czy podatek akcyzowy, który nie został wymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatek nieuznawany za koszty uzyskania przychodów, może stanowić składnik kosztów uzyskania w działalności gospodarczej?

Działając na podstawie art. 14 a) § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Żarach, odpowiadając na pytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia (data wpływu do Urzędu), uprzejmie informuje: Z przedstawionego w podaniu stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi sprzedaż gazu propan-butan do tankowania pojazdów, płacąc od uzyskanych pr ...

Czy podatnik posiadający status Zakładu Pracy Chronionej może dokonywać sprzedaży wyrobów akcyzowych ?

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) która m.in. uchyla ustawę z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie wyróżnia podatników mających status zakładu pracy chronionej. Nie przyznaje również dla tej grupy podatników prawa do wyboru zwolnienia od podatku od towarów i usług bez względu na ...

Czy zakład pracy chronionej może sprzedawać po 1.01.2004 r. wyroby akcyzowe?

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 8.06.2004 r. (bez znaku), w oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: We wzmiankowanym na wstępie piśmie podatnik zwrócił się z zapytaniem czy zakład pracy chronionej może sprzedawać od dnia 1.01.2004 r. wyroby ak ...

Spółka sprzedaje wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione od akcyzy ze względu na przeznaczenie, które przemieszczane są w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego (ADT). Krajowy odbiorca nie przekazał oryginału karty 3 ADT do wysyłającego, ponieważ karty 2,3 i 4 ADT uległy zniszczeniu wskutek zalania biura odbiorcy wyrobów.Podatnik prosi o zinterpretowanie przepisów dotyczących zapłaty akcyzy, jeśli nie może przedstawić potwierdzonej przez odbiorcę karty 3 lub 2 i 4 ADT.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie, działając na podstawie art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz.926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje: Szczegółowy sposób stosowania i dokumentowania procedury zawieszenia poboru akcyzy oraz inne, niż określone w art.28 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( ...

Czy w związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń z 11 sierpnia 2004r. zmieniających rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania oraz w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, w przypadku produkcji i przemieszczania na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (parafiny i masy parafinowej) zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, nie powinna mieć zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy i konieczność stosowania dokumentu ADT.

W odpowiedzi na Państwa zapytanie Naczelnik Urzędu Celnego w Krośnie, działając na podstawie art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz.926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje: Dnia 20 sierpnia 2004r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004r., ogłoszone w Dz.U. nr 181 pod poz.1875, zmieniające rozporządzenie w sprawie zw ...

1) Czy po planowanym ponownym rozpoczęciu działalności gospodarczej Zapytujący będzie podatnikiem VAT od dnia rozpoczęcia działalności?2) Czy Zapytujący będzie zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży z zastosowaniem kasy rejestrującej?3) Czy w przypadku istnienia wymogu stosowania kasy rejestrującej Zapytujący będzie mógł wykorzystywać wcześniej używane kasy?

Zapytujący wyjaśnił, iż w latach 1990 – 2003 prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w zakresie gastronomii, był podatnikiem podatku od towarów i usług. W październiku 2003r. zlikwidował działalność. Podatnik wskazał również, iż dokonywał ewidencji obrotu z zastosowaniem kasy fiskalnej. Po zlikwidowaniu działalności zakład serwisowy nie przeprowadził odczytu kas. Podatnik osiągnął w ...

Czy podmiot posiadający zezwolnienie na prowadzenie składu podatkowego "producenckiego", w przypadku, gdy oprócz produkcji również magazynuje wyroby akcyzowe zharmonizowane wyprodukowane i przetworzone przez inny podmiot niż prowadzący skład podatkowy musi spełnić warunki wynikające z § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 roku w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego (Dz.U. Nr 35, poz. 312).

Zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29 poz. 257 ze zmianą) w składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce. Z decyzji nr 1201-PC-AK-9106-3/04 z dnia 30 kwietnia 2004r. wydanej przez Naczelnika Urzędu Cel ...

Generowanie strony w 92 ms