Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zerwanie umowy

1. Czy rozwiązanie zawartej umowy leasingu spowoduje konieczność skorygowania kosztów uzyskania przychodów z tytułu przyspieszonej amortyzacji liczonej do momentu rozwiązania umowy tj. za 2006 i 2007 rok? 2. Czy zapłacone firmie leasingowej odszkodowanie (umowne, a nie oparte na tytule sądowym) będzie kosztem uzyskania przychodów i kiedy będzie można uznać ten koszt podatkowo (w momencie zarachowania czy płatności)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Raty leasingu finansowego podlegały opodatkowaniu w chwili wydania towaru i nie zachodzi obowiązek powtórnego ich opodatkowania po zerwaniu umowy leasingu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Zerwanie jednej z umów najmu nie uzasadnia rozliczania pozostałych kosztów wynagrodzenia w czasie. Pozostała do rozliczenia wartość wynikająca z faktury wystawionej przez zleceniobiorcę, winna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w momencie zerwania umowy przez najemcę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania za zerwanie umowy dzierżawy otrzymanego na podstawie ugody sądowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania za zerwanie umowy dzierżawy otrzymanego na podstawie ugody sądowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy usługobiorca może traktować kaucje, wpłacane podmiotowi trzeciemu zgodnie z dyspozycją usługodawców, jako koszty uzyskania przychodu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Korekta faktury i deklaracji podatkowych w sytuacji, gdy zlecający wykonanie umowy zwrócił fakturę wystawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy odstąpienie od umowy przez Inwestora w trakcie realizacji robót budowlanych anuluje fakt zgłoszenia wykonania robót i wcześniejsze częściowe odbiory robót budowlanych dokonane przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, a tym samym anuluje obowiązek wystawienia faktury VAT przez wykonawcę w terminie 30 dni od wykonania tych robót?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy opłaty ustalone i opłacone w 2009 r. na podstawie ugody pozasądowej (naliczone przez firmę leasingową w oparciu o postanowienia umów leasingu operacyjnego zawartych w 2006 r.) stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy wydatki te winny być odniesione w koszty jednorazowo w dniu obciążenia bądź zapłaty, czy może rozliczone proporcjonalnie do okresu trwania umów leasingowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 20 ms