Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dodatek zagraniczny

Czy i na jakich zasadach otrzymywany przez wnioskodawcę dodatek zagraniczny wypłacany w euro, jak również uposażenie i inne należności pieniężne wypłacane przez płatnika w złotówkach są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

W 2004 r. należność zagraniczna, żołnierza zawodowego wyznaczonego do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa, przysługująca mu na podstawie art. 24 ust. 5 i art. 102 § 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 175 ze zm.) nie podlegała zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 110 updof.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 czerwca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Macieja K na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 24 października 2005 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd pierwszej instancji stwierdził, że występujący w rozpatrywanej sprawie s ...

W 2004 r. należność zagraniczna żołnierza zawodowego wyznaczonego do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa przysługująca na podstawie art. 24 ust. 5 i art. 102 § 1 i 3 ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 479 poz. 175 ze zm.) nie podlegała zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 110 u.p.d.f.

Uzasadnienie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 19 listopada 2008 r., sygn. akt I SA/Sz 471/08, oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2008 r., nr DPB-2.47-411703-13/08, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 31 marca 2008 r., nr DM -ROF/4110-7/G/08, określającą zobowiązanie podatkowe ...

opodatkowanie dodatku walutowego otrzymanego przez osoby (niebędące członkami służby zagranicznej) zatrudnione w placówce zagranicznej RP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 11 ms