Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusz

Decyzją Wojewody z 30.12.2002 r. został zmieniony podmiot dotacji przyznanej w 1998 r. Fundacji - z przeznaczeniem na fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców - na Spółkę. Od 31.12.2002 r. po przekazaniu przez Fundację wolnych środków pieniężnych, znajdujących się na kontach bankowych oraz wierzytelności znajdujących się u pożyczkobiorców, Spółka stała się podmiotem administrującym funduszem pożyczkowym. Na podstawie zawartych umów z pożyczkobiorcami, Spółka wstąpiła w miejsce Funduszu do czynnych umów o udzielenie pożyczki z dniem 31.12.2002 r, stała się ich stroną. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź: Czy Spółka może zwolnić się z podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r. od kwoty dotacji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 15.02.1990 r. o podatku dochodowym od osób prawnych? Naszym zdaniem dotacja podlega zwolnieniu tym bardziej, że Fundacja zapłaciła już od tej dotacji podatek dochodowy. W 1998 r. przepis dotyczący zwolnienia dotacji, otrzymanych z budżetu państwa czy samorządu terytorialnego nie obowiązywał, a Fundacja nie wystąpiła do Urzędu Skarbowego o indywidualne zaniechanie podatku.

W związku z pismem jednostki oraz działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście informuje iż: zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 14 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2003 r. w sprawie opodatkowania wypłaty waloryzacji udziałów członkowskich informuje. Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektóry ...

Koszty uzyskania przychodów

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności „otrzymane pieniądze, wartości pieniężne w tym również różnice kursowe”. Oznacza to, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest otrzymanie środków pieniężnych ...

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy ryczałty samochodowe wypłacane niepełnosprawnym pracownikom na podstawie par. 2 pkt 12 lit. m rozporządzenia z 31.12.1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są zwolnione z opodatkowania od podatku dochodowego od osób fizycznych?

W związku ze złożonym zapytaniem w dniu 25.02.2004 r. uzupełnionym 05.03.2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosparawnych (Dz. U. z ...

Czy ryczałty samochodowe wypłacone niepełnosprawnym pracownikom na podstawie § 2 pkt 12 lit. m rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych są opodatkowane podatkiem dochodowym ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2004 r. (data wpływu 24.03.2004 r.), uzupełnione w dniu 06.04.2004 r., udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie ...

Opodatkowanie wypłat waloryzacji udziałów członkowskich podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 83, poz. 373 z późn. zm.) spółdzielnie, z wyłączeniem spółdzielni mieszkaniowych mogą dokonać waloryzacji udziałów członkowskich za okres lat 1944 -1990 przez przeniesienie na fundusz udziałowy części funduszu zasobowego. Zwiększenia nominalnej war ...

Czy spółka może,dotychczasowo zgromadzone środki pieniężne zakładowego funduszu socjalnego na pomocniczym rachunku bankowym wykorzystać na bieżące wydatki związane z prowadzeniem postępowania likwidacyjnego.

Pismem z dnia 07 kwietnia 2004 r. (bez numeru) przedsiębiorstwo zwróciło się o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Pytanie przedstawione przez jednostkę: Czy spółka może, dotychczasowo zgromadzone środki pieniężne zakładowego funduszu socjalnego na pomocniczym rachunku bankowym wykorzyst ...


1. czy zakład pracy ponosząc koszty na opłatę turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka swojego pracownika, doliczy poniesiony wydatek do dochodu pracownika?2. czy ten sam zakład pracy może przekazać pieniądze na opłacenie turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka w wysokości 2.890,- zł, na kilka takich turnusów, w takich samych kwotach, 3. oraz czy ten sam zakład pracy może wpłacić pieniądze do innego Ośrodka Rehabilitacyjnego, lub Fundacji Dzieciom w Warszawie, w tym samym roku podatkowym.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pani zapytanie zawarte w piśmie z dnia 3 marca 2004 roku, uzupełnionym- po otrzymaniu wezwania z dnia 18 marca 2004r. Nr. DL-II-410-45/04, pismem złożonym w tut. Organie podatkowym w dniu 25 marca 2004 r, działając zgodnie z przepisami art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z pó ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisów i wpłat na fundusze, których obowiązek tworzenia określają odrębne ustawy?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągniecia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Powyższe oznacza, że podatnik ma prawo dla określenia dochodu podlegającego opodatkowaniu (a w pewnych sytuacjach również zwolnionego od opodatkowania) zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie poniesione wydatki, pod warunkiem ...

Generowanie strony w 24 ms