Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zysk niepodzielony

Czy przy przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną niepodzielny zysk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeniesiony na kapitał podstawowy spółki jawnej będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy w związku z samym procesem przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową po stronie Wnioskodawcy wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym (inny niż przychód z prowadzonej na bieżąco działalności spółki), w szczególności przychód z tytułu udziału w zyskach osoby prawnej - przekształcanej spółki z o.o.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy przekazanie skumulowanych, niepodzielonych zysków spółki z o. o. z lat poprzednich na kapitał podstawowy spółki osobowej (jawnej) podlega, w momencie przekształcenia, opodatkowaniu jako przychód (dochód) z udziału w zyskach osoby prawnej i czy w związku z tym Spółka ma obowiązek, jako płatnik, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od takiego przekazania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

jeżeli pozostałe w spółce kapitałowej (z ograniczoną odpowiedzialnością) na dzień przekształcenia nieopodatkowane środki nie podwyższą wartości wkładów wspólników w spółce osobowej (komandytowej) w stosunku do wartości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – na dzień przekształcenia spółek nie powstanie po stronie wspólników przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy na dzień przekształcenia Spółki z o.o. powstanie obowiązek zapłaty podatku od osób fizycznych z tytułu nie podzielonych zysków, które będą stanowić kapitał zapasowy spółki jawnej ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy w związku z przekształceniem Spółki w spółkę jawną na opisanych warunkach, powstałoby u dotychczasowych wspólników Spółki będących zarazem przyszłymi wspólnikami spółki jawnej zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


Czy z dniem przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną, niepodzielony zysk spółki kapitałowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy z dniem przekształcenia zysk ten staje się u akcjonariuszy przychodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego spółka - jako płatnik zgodnie z przepisem art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - obowiązana będzie pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową na mocy art. 551 i następne Kodeksu spółek handlowych, niepodzielony zysk (po opodatkowaniu) spółki z o.o., przesunięty uprzednio uchwałą Zgromadzenia Wspólników na kapitał zapasowy spółki z o.o., podlega (z chwilą przekształcenia w spółkę komandytową) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przy założeniu że zysk ten nie zostanie wypłacony udziałowcom jako dywidenda lub w innej postaci?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Czy z dniem przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową niepodzielony zysk spółki kapitałowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 53 ms