Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychód nienależny

1. Czy do zmniejszenia swojego przychodu o kwotę zapłaconą wspólniczce, przyjąć należy do podstawy opodatkowania dochód pomniejszony o podatek od towarów i usług, czy kwotę netto? 2. Czy korektę przychodu należy dokonać jednorazowo w dacie zapłaty czy za poszczególne lata?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy wierzytelność z tytułu wynagrodzenia za udział w posiedzeniach rady nadzorczej po jej sprzedaży przez podatnika w dalszym ciągu należy traktować jako zobowiązanie z tytułu tego wynagrodzenia? Czy prawidłowe jest potrącanie zaliczki podatku dochodowego, a w konsekwencji wystawienie informacji PIT-11? Czy dokonując wypłaty na rzecz nowego wierzyciela wnioskodawca powinien wypłacać wartość brutto, a rozliczenie podatkowe z tego tytułu powinien dokonywać odbiorca płatności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

1. Czy Wnioskodawca może zmniejszyć swój przychód o kwotę zapłaconą współwłaścicielce lub kwotę tą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy dokonać pomniejszenia przychodów lub zwiększenia kosztów jednorazowo w dacie zapłaty należności czy dokonać korekt za okres którego dotyczy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...


Czy korekta przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej powinna być przeprowadzona przez korekty rozliczeń podatkowych za lata 2006 i 2007, czy w roku 2008?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

W którym momencie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu refundacji objętej umowami przelewu wierzytelności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stan ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, stwierdzoną fakturą nieściągalną wierzytelność, która została zakwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego (prawomocny wyrok z dnia 12 marca 2008 r.), jeżeli w roku 2008 wnioskodawca rozlicza się na zasadach ogólnych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów, a sporna faktura została wystawiona 4 lutego 2005 r., kiedy prowadził księgi rachunkowe zgodnie z ustawią o rachunkowości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...


Czy o zwrócone przez Pana w 2006 r. kwoty nienależnego przychodu z tytułu użytkowania lokalu wykazane w zeznaniach podatkowych w poszczególnych latach powinien Pan skorygować przychody w poszczególnych latach podatkowych i skorygować zeznania za te lata czy zmniejszyć przychody z działalności gospodarczej o całą kwotę zwróconą w roku 2006 i skorygować zeznanie podatkowe za 2006 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

w zakresie momentu korekty przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w związku z oddaleniem przez Sąd części roszczenia o zaspokojenie wierzytelności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 71 ms