Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż detaliczna

Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje (do tego typu działalności) stawkę w wysokości 3% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 ze zm.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy prawidłowe będzie w świetle art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz.350 ze zm.) pomniejszenie przychodu ze sprzedaży (obrotu) o kwoty bonifikat udzielanych na podstawie odrębnych wydruków komputerowych (raportów sprzedaży)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Jaką stawką (podatek ryczałtowy) opodatkowana będzie działalność związana z detaliczną sprzedażą skuterów, quadów, motocykli i akcesoriów z tym związanych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Czy przychody uzyskane ze sprzedaży trocin opodatkowane są 3% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jako przychody z handlu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...


Czy można zaliczyć powstałą stratę w środkach obrotowych do kosztów podatkowych uzyskania przychodów w 2008 roku ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

W przypadku nieprowadzenia przez podatnika prawidłowo ksiąg podatkowych - ewidencji sprzedaży i określenia podstawy opodatkowania przez organ w drodze szacunku, nie ulega wątpliwości, że nie zostanie ona określona w faktycznej kwocie, lecz może być obliczona w sposób jak najbardziej zbliżony do rzeczywistości. Podane przez organ uzasadnienie sposobu określenia podstawy opodatkowania i wskazane okoliczności, które brał przy tym pod uwagę, a wpływające na prawidłowość zastosowanej metody nie pozwalają, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego na uznanie, że metoda ta została zastosowana niewłaściwie. Organ podatkowy, bowiem wziął pod uwagę wszystkie dowody zebrane w postępowaniu. Nie sposób także odmówić mu logiki przy ocenie tych dowodów. Podkreślenia także wymaga, że z materiału dowodowego nie wynika, żeby organ dokonywał określenia podstawy opodatkowania w sposób niekorzystny dla strony. Jak słusznie zwrócił uwagę sąd pierwszej instancji dokonując szacunku, organ wyliczenia, stwierdzając, że przyjęcie 14,18 % do kwoty obrotu ze sprzedaży hurtowej zamiast sprzedaży ogółem tj. sumy sprzedaży hurtowej i detalicznej, czyni wynik szacowania korzystnym dla strony.

UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Sz 241/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi Katarzyny Ewy B na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 29 lutego 2008 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik, listopad i grudzień 2002 r., uchylił zaskarżoną decyzję, zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzec ...

Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

akceptacja na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej oraz faktyczna wymiana faktur elektronicznych może być ograniczona do wybranego zakresu czynności (grup asortymentowych) pomiędzy Wnioskodawcą a Dealerami.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Czy usługi w zakresie handlu detalicznego prowadzone w niewyspecjalizowanych sklepach handlu detalicznego mieszanek ziołowych, fajeczek, młynków i innych artykułów wchodzących w skład tzw. dopalaczy (PKD 47.1 9.Z) spełniają definicję działalności usługowej w zakresie handlu, zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz. U z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) oraz czy przychód z tego tytułu może być opodatkowany stawką ryczałtu w wysokości 3% przychodów (art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) powołanej ustawy)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 267 ms