Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa nabycia know-how

dot. uznanie za koszt uzyskania przychodu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

W odpowiedzi na Państwa pismo złożone w tut. Urzędzie Skarbowym w dniu 16.12.2002 r. w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych - Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej wyjaśnia, że: Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 64 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) nie uważa się za kos ...

Przedmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.03.2003 r., Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów, odpłatne świadczenie usług na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz eksport, import towarów i usług wymienionych w tym przepisi ...

uzupełnić

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Mielcu, odpowiadając na zapytanie spółki z dnia 19.02.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.02.2003 r.), uzupełnione wyjaśnieniem, które wpłynęło do tut. Urzędu 17.03.2003 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uprze ...

Czy umowy o udostępnienie know-how podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy know-how udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli pismem z dnia 29.01.20 ...

dotyczy opodatkowania podatkiem VAT udostępnienia know-how

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem spółki z dnia 2.04.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 5.04.2004 r. dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług udostępniania do korzystania określonych informacji technicznych i technologicznych nie ujawnionych do wiadomości powszechnej (kn ...

Czy od 1 maja 2004 r. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT opłata patentowa, którą firma płaci do USA oraz zobowiązanie wynikające z umowy na korzystanie z praw do technologii produkcji wyrobów (know-how) zawartej z jedynym udziałowcem – firmą holenderską?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 16.06.2004 r. (data wpływu do WM-US 17.06.2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 50, poz. 11 z późn. zm.) dotyczące opodatkowania opłaty patentowej oraz zobowiązania wynikającego z umowy know-how, a także dotyczące faktur eksportowych wystawionych ...

Jakie są zasady opodatkowania podatkiem VAT licencji typu know-how?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.03.2004 r. (data wpływu: 16.03.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, kierując się dyspozycją art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Podatnika jest ustalenie, czy licencj ...

dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług umów licencyjnych dotyczących udzielenia uprawnień do korzystania z know-how

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 31.05.2004 r. (znak: HFG/946/2004, z datą wpływu do tut. Urzędu 4.06.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie informuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż zapytanie spółki dotyczy opodatkowania po ...

Czy opłaty stałe - roczne wypłacane na podstawie umowy know-how licencjonodawcy stanowią koszty uzyskania przychodu w danym roku, w którym konkretna opłata jest ponoszona?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.01.2005 r. L.dz. 263/01/05, otrzymanego w dniu 26.01.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzy ...

- dotyczy opodatkowania w 2005 r. podatkiem od towarów i usług wg stawki 22% nabywanych praw, wynikających z umowy know-how, zarejestrowanej przed dniem 14.05.2005 r., następnie zmienionej aneksem.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania w 2005 r. podatkiem od t ...

Generowanie strony w 97 ms