Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: komandytariusz

Czy można w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z wniesieniem aportu do spółki komandytowej (wydatki dotyczące doradztwa, obsługi prawnej, opłat notarialnych, wyceny przedsiębiorstwa).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...


Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odsetek zapłaconych z góry w okresie realizacji inwestycji, ale obejmujących okres od zakończenia inwestycji do dnia spłaty pożyczki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


Czy komandytariusz spółki komandytowej, który wypowiedził umowę spółki ze skutkiem na 31.12.2006 r. i fakt ten nie został ujawniony w KRS, ma obowiązek składania w 2007 r. deklaracji PIT-5?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) , art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. z 2000r. Dz. U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 19.06.2007r. ( data wpływu do tut. Organu – 22.06.2007r. w sprawie ...

Czy takie ukształtowanie stosunków prawnych w spółce komandytowej, jak wyżej wymieniono, jest prawnie dopuszczalne - czy nie ma przeciwwskazań prawnych, ażeby wspólnik, który jako jedyny ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej, tj. komplementariusz miał jednocześnie najmniejszy udział w zysku, tj. 10%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

W jaki sposób należy ustalić przychody i odpowiednio kosztu uzyskania przychodów w związku z uczestnictwem w spółce komandytowej biorąc pod uwagę projektowane zapisy umowne w zakresie udziału w zyskach tejże spółki oraz uczestnictwa w jej stratach?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy wartość usług księgowych wynikająca z faktury VAT, wystawionych przez osobę fizyczną będącą komandytariuszem w spółce komandytowej na spółkę komandytową, stanowi koszt uzyskania przychodu komandytariusza w spółce komandytowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy osoba fizyczna będąca wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej może opodatkować dochód z udziału w spółce komandytowej zgodnie z przepisem art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej, wniesionego jako wkład do spółki komandytowej, poniesione po dniu wniesienia w tym różnice kursowe, wydatki na płace pracowników i ubezpieczenia społeczne, odsetki od kredytów, wydatki na usługi ciągłe itp.będą stanowiły koszty uzyskania przychodów wspólnika komandytariusza spółki komandytowej, będącego osobą fizyczną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 25 ms