Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oddelegowanie

Czy w świetle powyższych faktów, Wnioskodawca posiada w roku 2007 oraz w latach następnych (do dnia powrotu do Polski) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu powołanych przepisów art. 3 ust. 1a i 2a oraz art. 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176 ze zm.) ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Zakup biletów lotniczych w związku z wyjazdem pracowników w ramach oddelegowania ich do pracy w Norwegii jako koszt uzyskania przychodu w podatku od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do pracy na Litwie w 2007 .

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

1. W którym państwie, w Polsce czy w Niemczech, będzie podlegać opodatkowaniu dochód pracowników wykonujących pracę na terytorium Niemiec, przy założeniu, że przebywali w tym kraju poniżej 183 dni w dwunastomiesięcznym okresie rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym oraz w związku z tym, czy i kiedy Wnioskodawca/ Płatnik w świetle art. 15 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, może zaprzestać poboru zaliczek na podatek dochodowy zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy w zaprezentowanym stanie faktycznym następujące (ew. jakie inne) zdarzenia dokumentacja uzasadniają zastosowanie przez płatnika normy art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zaprzestanie poboru zaliczek w Polsce:Otrzymanie informacji sygnowanej przez osobę umocowaną do reprezentowania spółki zagranicznej, potwierdzającej podleganie opodatkowaniu dochodów w Niemczech, lub Dokonanie obciążenia podmiotu niemieckiego kosztami związanymi z oddelegowaniem? 3. Czy Spółka Polska może zaprzestać poboru zaliczek od części miesięcznego wynagrodzenia pracownika w sytuacji, gdy pracownik przez część liczby dni roboczych w miesiącu wykonywał pracę w Niemczech, a przez część miesiąca w Polsce na rzecz Spółki polskiej? 4. Jak Spółka polska powinna raportować na deklaracji PIT-11 dochód pracowników uzyskany za pracę na terytorium Niemiec, od którego zaprzestała poboru zaliczek na podatek dochodowy oraz czy nie pobierając zaliczek, może zaprzestać również dokonywania technicznej czynności ich obliczania? 5. W przypadku, gdy zgodnie z polsko - niemiecką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania dochód pracowników Spółki polskiej, podlega opodatkowaniu w Niemczech, Spółka polska zaprzestałaby poboru podatku dochodowego na podstawie art. 32 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale następczo pracownik lub Spółka niemiecka nie odprowadziliby podatku dochodowego w tym kraju, czy w takiej sytuacji Spółka polska, jako płatnik podatku dochodowego podlega odpowiedzialności zgodnie z art. 30 w związku z 26a ustawy Ordynacja podatkowa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy Spółka prawidłowo opodatkowuje świadczenia na rzecz pracowników w związku z oddelegowaniem ich do wykonywania pracy w zakładzie położonym na terytorium Niemiec

Postanowienie Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.06.2007r. Sp ...

Czy delegowany pracownik posiada status polskiego podatnika? Czy S… E… ma obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń delegowanego pracownika przez cały okres oddelegowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Opodatkowanie wynagrodzeń oddelegowanych pracowników czeskiej Spółki wykonujących prace w Polsce

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Warunki konieczne do zastosowania stawki VAT 0% na usługę oddelegowania pracownika do pracy w organizacji międzynarodowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...


CIT - w zakresie art. 5 umowy z dnia 24 czerwca 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodów i majątku (Dz. U. z 1994 r., Nr 47, poz. 189; dalej umowa polska- czeska)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 33 ms