Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: lokaty

dotyczy zwolnienia z opodatkowania odsetek

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie informuje, że zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwalnia się od podatku dochodowego dochody ...

Czy odsetki od lokaty terminiowej założonej w dniu 16.03.2001 r. na okres 3 miesięcy i automatycznie przedłużanej aż do marca 2003 r. winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem Pani z dnia 26.01.2004r. (wpływ do Urzędu dnia 08.03.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim informuje: N ...

Czy lokata bankowa zawiera się w zakresie pojęcia "lokata" użytego przez ustawodawcę jako synonim "pożyczki" w art. 16 ust. 7b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pdop)” oraz czy lokaty bankowe składane przez podmioty, będące klientami Banku, spełniającymi przesłanki wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 pdop, znajdują się w dyspozycji tych regulacji prawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zgodniez przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe wykonuje czynności, polegające m.in. na przyjmowaniu wkładów pieniężnych. Działalność ta może być wykonywana wyłącznie przez banki. Najbardziej rozpowszechnione w obrocie są lokaty bankowe, a wśród nich lokata overnight – terminowa nie kapitalizowana i nieodnawialna, polegająca ...

Pytanie Spółki dotyczy możliwości dokonania korekty pobranego zryczałtowanego podatku od odchodów z odsetek.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank wprowadził dla swoich klientów lokatę kilkuletnią, od k ...

Czy otrzymywane przez Urząd Miejski oprocentowanie z tytułu lokat pieniężnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ? Zgodnie z zawartą umową, oddział PKO B.P. S.A. dokonuje bankowej obsługi budżetu Urzędu Miejskiego w zakresie otwarcia, prowadzenia rachunków bankowych oraz przechowywania środków pieniężnych i ich lokowania. Oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zmienia się co miesiąc i jest ustalane pierwszego dnia okresu obrachunkowego.

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż oddział PKO B.P. S.A. w ramach zawartej umowy z Urzędem Miejskim zajmuje się m.in. „otwarciem i prowadzeniem rachu ...

Jaki okres, dla ustalenia zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 52a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy przyjąć przy ustalaniu okresu na jaki została zawarta umowa, czy okres 5 lat, czy też wielokrotności tego okresu aż do osiągnięcia przez posiadacza rachunku wieku emerytalnego ?

Stan faktyczny : Bank Spółdzielczy począwszy od 1998 r. sprzedaje produkt pod nazwą „Lokata emerytalna”. Zawierane umowy przewidują, iż otwarcie lokaty emerytalnej następuje na okres pięciu lat a posiadacz rachunku przez ten okres zrzeka się z prawa do wypowiedzenia umowy. Po zakończeniu pięcioletniego okresu umowy posiadacz rachunku ma prawo w okresie 10 dni roboczych do wypłaty zgromadzonych ś ...Czy w przypadku zerwania umowy o lokaty terminowe przed okresem na który zostały zawarte, bank ma prawo dokonać korekty pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek ze środków pieniężnych?

Odpowiadając na pismo z dnia 29 września 2003 r. Nr GK/2178/2003 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie działając w oparciu o art. 14a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, p ...

Czy do liczenia proporcji o której mowa w art.90 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług wlicza się odsetki od lokat bankowych.

Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. Nr 8 poz.60 z 2005 r), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie nr Ldz. (500)/2005 z dnia 28.02.2005r (data wpływu 01.03. 2005) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidua ...

Generowanie strony w 6 ms