Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wsparcie pomostowe

Czy odpisy dokonywane od środków trwałych, których zakup został sfinansowany jednorazową dotacją inwestycyjną /w części 75%/ otrzymaną z Europejskiego Funduszu Społecznego będą stanowiły koszt uzyskania przychodów a kwota otrzymanej dotacji czy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy przychody z tytułu otrzymanych dotacji są przychodem a poniesione wydatki kosztem uzyskania przychodów, oraz czy otrzymana dotacja stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy otrzymane środki finansowe stanowią przychód z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki związane z działalnością pokryte z otrzymanych dotacji nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu, natomiast odpisy amortyzacyjne w tej części wartości inwestycji która została zrefundowana, nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy przekazanie wewnętrznego, zwrotnego wsparcia pieniężnego dla placówki prowadzącej działalność gospodarczą w sytuacji, gdy wsparcie to ma charakter czasowy i zwrotny stanowi wydatkowanie dochodu na prowadzenie działalności gospodarczej i tym samym, czy powstaje obowiązek zapłaty podatku na mocy postanowień art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy otrzymane środki w postaci wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji inwestycyjnej, a także nieodpłatne usługi szkoleniowo-doradcze stanowią dla mnie opodatkowany przychód z działalności gospodarczej?Czy wydatki poniesione na zakup wyposażenia i środków trwałych (ich amortyzacji), zrefinansowane środkami z dotacji, stanowią koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy wobec opisanego stanu faktycznego otrzymywane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację projektu środki, przekazywane następnie podczas trwania projektu Beneficjentom Ostatecznym (uczestnikom szkoleń) w postaci: dodatku szkoleniowego, zwrotu za dojazdy na zajęcia, wyżywienia – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

1. Czy wypłata jednorazowej dotacji oraz wsparcia pomostowego przez cały okres jego trwania będzie objęta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych lub zaniechany zostanie pobór podatku dochodowego od ww. dotacji i wsparcia pomostowego? 2. Czy zakupy sfinansowane z dotacji oraz wsparcia pomostowego stanowić będą koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy odpis amortyzacyjny od wartości środków trwałych sfinansowanych z dotacji stanowić będzie koszt podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

1. Czy przychody otrzymane z dotacji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy przychody otrzymane ze wsparcia pomostowego podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? 3. Czy koszty związane z bieżącą działalnością oraz składki społeczne opłacone ze wsparcia pomostowego mogą stanowić koszty uzyskania przychodu? 4. Czy składka zdrowotna opłacona ze wsparcia pomostowego może pomniejszyć podatek należny? 5. Czy odpis amortyzacyjny od wartości środków trwałych sfinansowanych z dotacji stanowić będzie koszt podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy uzyskana dotacja stanowi przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej? Czy poniesione wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Mi ...

Czy wydatki pokryte otrzymaną dotacją mogą być kwalifikowane – zgodnie z art. 22 i art. 22k ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jako koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 139 ms