Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rachunki

dotyczy zwolnienia z opodatkowania odsetek

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie informuje, że zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwalnia się od podatku dochodowego dochody ...

- dotyczy wystawiania faktur VAT

Odpowiadając na pismo z dnia 22.10.2003 r. (data wpływu 24.10.2003 r.) w sprawie wystawiania rachunków przez podatnika zwolnionego z podatku VAT, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do postanowień art. 14a § 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Finansów w ...

Czy wydatek dokumentowany rachunkiem za przyłączenie do sieci gazowej uprawnia do odliczeń w ramach ulgi budowlanej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2003 r. (uzupełnione na wezwanie w dniu 5.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr ...

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej wystawiania duplikatów faktur. W firmie prowadzona jest księgowość według zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych. Od grudnia 2003 roku do końca stycznia 2004r. trwał remont i adaptacja pomieszczenia biurowego, podczas którego zaginęła teczka z kopiami faktur sprzedaży za 2002 rok. Pozostała jedynie ewidencja sprzedaży za 2002 rok. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury. Czy można natomiast wystawić duplikaty kopii faktur? W jaki sposób wystawić duplikaty zgodnie z danymi zawartymi w fakturze? Czy w sytuacji takiej należy zwrócić się do kontrahentów o przesłanie ksera oryginałów faktur i czy kontrahenci mają prawo odmowy przesłania kopii owych faktur? Jeśli mają obowiązek dostarczenia owych kserokopii, to czy można egzekwować od nich tego w określonym terminie? Uważamy, że w takiej sytuacji możemy wystawić duplikat kopii faktury na podstawie kserokopii faktur od odbiorców z określeniem terminu dostarczenia.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 16.02.2004r. (data wpływu do tut. organu – 17.02.2004r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku informuje. Zgodnie z art. 87 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżel ...

Czy osoba zatrudniona na podstawie aktu mianowaniu na stanowisku kuratora sądowego jest zobowiązana do wystawiania rachunków oraz ich ewidencjonowania, numerowania i przechowywania zgodnie z art. 87 i 88 Ordynacji podatkowej ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2004 r., uzupełnione w dniu 04 lutego 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu informuje co następuje. Na podstawie art. 87 § 1 wyżej cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzą ...

Czy odsetki od lokaty terminiowej założonej w dniu 16.03.2001 r. na okres 3 miesięcy i automatycznie przedłużanej aż do marca 2003 r. winny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem Pani z dnia 26.01.2004r. (wpływ do Urzędu dnia 08.03.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim informuje: N ...

Czy wydatek udokumentowany rachunkiem za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej uprawnia do odliczeń w ramach ulgi budowlanej ?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.2002r., podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego. Możliwość kontynuacji ww. ulgi wpr ...

Czy prowadząc działalność w zakresie wynajmu pokoi w celach turystycznych muszę wystawiać rachunki za wykonane usługi?

Na podstawie art. 14 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej, w odpowiedzi na pismo z dnia 30 grudnia 2003 roku, dotyczące udzielenia pisemnej informacji w zakresie: "czy od 2004 roku nie będąc osobą prowadzącą działalność gospodarczą i nie płacącą zryczałtowanego podatku dochodowego mogę wystaw ...

Obowiązek rejestracji w podatku od towarów i usług w związku ze świadczeniem usług w zakresie prowadzenia szkoleń objętych programem specjalizacji kadry medycznej oraz zasady ich dokumentowania.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 , poz. 926 ze zm. ). Dnia 1 grudnia 2003 r. Jednostka zwróciła się z zapytan ...

Czy w związku z ponoszonymi wydatkami na cele rehabilitacyjne tj. na dojazdy na niezbędne zabiegi leczniczo- rehabilitacyjne udokumentowane fakturami przedsiębiorstwa “Taxi” ma prawo do korzystania z odliczeń w zeznaniu podatkowym.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na pismo podatnika z dnia 06 stycznia 2004 r. w zakresie stosowania przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ...

Generowanie strony w 13 ms