Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cele statutowe

Dochód fundacji, której cel statutowy stanowi wspieranie działalności naukowej, jest w części wykorzystanej na lokatę kapitału przez nabycie papierów wartościowych wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17 ust. 1a pkt 2 i art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 ze zm.).

Przedmiotowe zagadnienie prawne wyłoniło się w trakcie rozpoznawania przez zwykły skład Sądu Najwyższego rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie III SA 1455/99. Wyrokiem tym oddalono skargę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej wniesioną wobec trzech decyzji Izby Skarbowej w Warszawi ...

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 2003-02-05 w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów przeznaczonych na cele statutowe z tytułu sprzedanych akcji przez Związki Zawodowe, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie przedstawia następujące stanowisko: Zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania ...

Zwolnienia przedmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2003 r. w sprawie opodatkowania dochodu w wysokości należnych (nie zapłaconych ) wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Urząd Skarbowy w Sandomierzu w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Pismem z dnia 24.02.2003 r. bez numeru zwróciliście się z zapytaniem czy wolny od podatku dochodowego od osób prawnych jest dochód odpowiadający równowartości odpisów amort ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym w dniu 25.03.2003 r. zapytaniem w sprawie naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od umów o dzieło realizowanych w ramach programu „Ariańskim szlakiem przez małą Ojczyznę” finansowanego ze środków Polsko- Amerykańsk ...

Dotyczy zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Stowarzyszenie poniosło wydatki na artykuły spożywcze zakupione w związku z organizacją obchodów patronki muzyki i śpiewu kościelnego i innych spotkań orkiestry. Stowarzyszenie podjęło wątpliwość, czy są to koszty uzyskania przychodu.

W związku z pismem Stowarzyszenia sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a dot. zwolnień przedmiotowych - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Opisany przez Stowarzyszenie stan faktyczny jest nas ...

Czy przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok 2003, którego termin rozliczenia upływa 30.04.2004 r., można dokonać zmniejszenia podatku o kwotę wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego w wysokości nie przekraczającej 1% podatku za rok podatkowy ?

Zgodnie z art. 27d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27 i wykazany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 4, jeżeli podatnik w terminie od dnia 1 stycznia roku podatkowego, w kt ...

Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dochód fundacji przeznaczony na prowadzenie kursów języków obcych oraz innych kursów dla dorosłych (w tym zawodowych dla bezrobotnych i absolwentów) podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z Pana zapytaniem z dnia 09 stycznia 2004 r. w sprawie zapisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje: Fu ...

Czy dochód z działalności spółki z o.o., w której wszystkie udziały posiada kościelna osoba prawna przeznaczony na jej cele statutowe jest zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo Spółki w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochod ...

Czy dopłaty członkom związku zawodowego do udziałów wnoszonych do spółki pracowniczej będą kosztem statutowym związku?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 06.02.2004 informuje, iż związek zawodowy w myśl przepisów art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) jest dobrowolną i samorządną organizac ...

Generowanie strony w 65 ms