Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: benzyna

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzys ...

Podatnik wyjaśnia, iż zakupił do celów prowadzonej działalności gospodarczej autokar Otoyal Iveco, który służy do przewozu osób uczestniczących w konferencjach, kongresach i imprezach promocyjnych organizowanych przez firmę. Pytanie dotyczy odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa do tego autokaru.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładow ...

Co powinien zrobić sprzedawca paliwa (wystawca faktury), gdy kierowca pojazdu nie zgadza się na wpisanie do faktury numeru rejestracyjnego samochodu.

W dniu 27.02.2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Spółki z prośbą o udzielenie informacji w zakresie stosowania § 35 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). W związku z w/w przepisem pojawia się w Spółce problem, co powinien zrobić sprzedawc ...

Czy odliczenie naliczonego podatku VAT od zakupu paliwa dla samochodu marki RENAULT Megane Scenic będącego w ewidencji środków trwałych w sytuacji gdy z wyciągu ze świadectwa homologacji wynika: liczba miejsc 2 lub 5, dopuszczalna ładowność 640kg, z dowodu rejestracyjnego wynika liczba miejsc 5 – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach informuje:

Zgodnie z art. 88 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr `54, poz.535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: - paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust 3 i 5 tej ustawy. Zg ...

W swoim taborze samochodowym posiadam 2 autobusy Mercedes-Benz zarejestrowane do przewozu 21 osób. Samochody te posiadają homologację na samochody ciężarowe o ładowności 2280 kg i 3 miejsca. Istnieje natomiast niezgodność pomiędzy wyciągiem ze świadectwa homologacji a wpisami w dowodzie rejestracyjnym wynikająca z dokonanych przeze mnie zmian konstrukcyjnych w pojeździe. Zmiany są dopuszczone przez prawo a polegały na zamontowaniu dodatkowych siedzeń dla pasażerów. Zgodnie z art.88 ust.1 pkt 3 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku naliczonego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o których mowa w art.86 ust.3 i 5. Czytając następnie art.86 ust.5 mówiący, że dopuszczalna ładowność oraz ilość miejsc (siedzeń) określana jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji stwierdziłem, że samochód ten spełnia wymogi wzoru określonego w art.86 ust.3 i z tego tytułu przysługuje mi odliczenie VAT. Moje wątpliwości pojawiły się w związku z art86 ust.4 pkt 3 ustawy o VAT mówiącego, że prawo do odliczenia podatku naliczonego istnieje w stosunku do pojazdów samochodowych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika takie przeznaczenie. Z posiadanego przeze mnie wyciągu ze świadectwa homologacji nie wynika takie przeznaczenie tego samochodu mimo, że samochód zarejestrowany jest jako autobus. Spełniony jest natomiast wymóg stawiany dla innych pojazdów samochodowych dotyczący ładowności. Czy mam prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w zakupionym oleju napędowym do napędu tego samochodu czy nie ?

Z dniem 01.05.2004r. weszła w życie ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535). Zgodnie z przepisem art. 88 ust.1 pkt 3 obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w a ...

Czy zgodnie z ustawą o VAT z dnia 11 marca 2004 r. podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa do ciągników siodłowych marki Jelcz i Renualt?

Stosownie do przepisu 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na Pana zapytanie zawarte w piśmie złożonym w tutejszym organie podatkowym w dniu 23 czerwca 2004 roku o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie prawa do odliczania podatku naliczonego od zakupionego paliwa do cią ...

Czy można odliczyć podatek naliczony przy zakupie paliwa do samochodu ciężarowego marki Volkswagen LT35 o ładowności 1360 kg, liczba siedzień 3 przy - braku posiadania świadectwa homologacji ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim w odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.05.2004r w sprawie możliwości odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliw silnikowych do samochodu ciężarowego marki Volkswagen LT 35 o ładowności1360 kg, liczby siedzeń 3 przy braku posiadania świadectwa homologacji wyjaśnia, że zgodnie z treścią art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o poda ...

Czy w świetle uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług w przypadkuotrzymania, od sprawcy odszkodowania za poniesione straty występuje obowiązek,naliczenia podatku od towarów i usług. Podkreślenia wymaga fakt, że pomiędzy sprawcą a S.A. nie występuje żaden związek prawny w formie umowy cywilnoprawnej w zakresie usunięcia skutków zdarzenia drogowego ( z wyjątkiem protokołu podpisanego przez obie strony gdy znany jest sprawca szkody). Spółka otrzymuje odszkodowanie, co prawda wyliczone na bazie poniesionych kosztów wykonanych prac, ale nie jest to wynagrodzenie za wykonaną usługę.Czy Spółka ma prawo obniżenia podatku należnego opodatek naliczony przy nabyciu paliwa do samochodów, które nie posiadają świadectwa homologacji, lub nie zawiera ono dopuszczalnej ładowności czy też ilości miejsc ? 1) Czy od nabywanych usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy należy naliczyć podatek należny? 2) Czy od zużycia kawy, herbaty, słodyczy i innych artykułów spożywczych należy naliczyć podatek należny? 3) Czy od nieodpłatnych dostaw towarów (długopisów, kalendarzyków, cukierków itp.) na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, w sytuacji gdy dokonaliśmy obniżenia podatku należnego o podatek naliczony należy ustalić i naliczyć podatek należny? Zaznaczyć należy, że w zakresie tych towarów nie prowadzimy ewidencji tzw. małych prezentów. 4) Czy od nieodpłatnych dostaw kwartalnika "Gniazdko domowe", które uznane zostało decyzją Dyrektora Izby Skarbowej za przekazanie towaróww ramach reprezentacji i reklamy w świetle "starej ustawy", należy zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług naliczyć podatek należny? Zaznaczyć należy, że lista klientów, którzy otrzymują kwartalnik jestustalona, jednakże nie posiadamy żadnego potwierdzenia odbioru czasopism. 5) Czy w świetle ustawy mamy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług wymienionych w pkt l - 4? 6) Czy w zakresie dostawy towarów będących gotowymi posiłkami lub zakupionych usług stołówkowych (posiłki wydane w stołówkach przez ~ podmioty zewnętrzne) istnieje obowiązek naliczenia podatku należnego? 7) Czy w zakresie dostaw i usług wymienionych w pkt 6 przysługuje Spółce prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Crzy opłata za przyłącza w świetle ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku odtowarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem V AT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm. ) w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 25.06.2004r., znak Ldz. 12219 informuję: 1. w myśl art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535) przepisów ustawy nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmio ...

Czy ma Pan prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu paliwa do ciągnika siodłowego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, który nie posiada świadectwa homologacji

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w związku z Pana pisemnym zapytaniem z dnia 10 maja 2004 r. (data wpływu do tut. organu 11 maja 2004 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 maja br. w zakresie udzielenia informacji, czy ma Pan prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu paliwa do ciągnika siodłowego ...

W sprawie odliczenia od 1 maja 2004r. podatku Vat od zakupionego paliwa do samochodów ciężarowych, na które nie posiada świadectwa homologacji.

W przedmiotowym zapytaniu podatnik przedstawił następujący stan faktyczny i własne stanowisko w sprawie: Podatnik dokonuje zakupu paliwa do samochodów ciężarowych, które zgodnie z dowodem rejestracyjnym– ŻUK izoterma, ładowność 800 kg, liczba miejsc 2,– ROBUR, ładowność 2525 kg, liczba miejsc 2. Samochody te zostały wyprodukowane w roku 1992 i 1983. Podatnik jest kolejnym użytkownikem i nie posiad ...

Generowanie strony w 4 ms