Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: adaptacja

Ustalenie podstawy opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.03.2003 r. (data wpływu – 11.03.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 ...


- dotyczy zwolnienia od zryczałtowanego podatku dochodowego przychodu z zamierzonej sprzedaży lokalu mieszkalnego, w części wydatkowanej na adaptacje i remont lokalu użytkowego na cele mieszkaniowe, jak również na spłatę kredytu pobranego na powyższe cele.

W związku z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kętrzynie z dnia 22.09.2003 r., znak: US.III.415/67/03, skierowanym do Państwa Marii i Leszka K. zam. w R., Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie wyjaśnia, iż nie podziela wyrażonego w piśmie stanowiska dotyczącego zwolnienia od zryczałtowanego podatku dochodowego przychodu z zamierzonej sprzedaży lokalu mieszkalnego, w części wydatkowanej na adaptac ...

Wątpliwości Pani dotyczą zakwalifikowania poszczególnych wydatków w koszty uzyskania przychodów, a poniesionych w związku z przystosowaniem tego lokalu do prowadzenia w nim restauracji

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 26.09.2003 r. i 28.11.2003 r. (data wpływu 26.09 i 01.12.2003 r.) wyjaśnia co następuje: z przedmiotowych pism oraz z załączonych materiałów źródłowych wynika, ze zawarła Pani wraz ze wspólniczką umowę najmu na lo ...Czy nakłady ponoszone na adaptację poddasza a następnie wpłata wkładu budowlanego są wydatkami upoważniającymi do skorzystania ze zwolnienia od podatku ze sprzedaży nieruchomości?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 14.01.2004 r. w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( ...

Czy należy zapłacić podatek dochodowy od przychodu ze sprzedaży nowopowstałej części lokalu mieszkalnego z adaptacji strychu włączonej do istniejacego lokalu mieszkalnego nabytego w darowiźnie?

Na podstawie stanu faktycznego sprawy organ podatkowy stwierdził co następuje W 2004 r. za cenę 470.000 zł sprzedał Pan lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość . Przed określeniem zobowiązania podatkowego od przychodu ze sprzedaży należy ustalić sposób nabycia lokalu mieszkalnego. W dniu sprzedaży powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosiła 102,30 m 2 i przysługiwał Panu udział wyn ...

Zwrot ugi mieszkaniowej na adaptację strychu na cele mieszkaniowe przy zniesieniu współwłasności i zamianie po adaptacji mieszkania.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na mocy art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących zwrotu ulgi mieszkaniowej na adaptację strychu na cele mieszkaniowe przy z ...

Czy wydatki związane z "adaptacją " obiektu pałacowego przed oddaniem go do używania stanowią koszt uzyskania przychodów? Czy koszty nabycia mebli wraz z Pałacem stanowi koszt podatkowy?

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy nie uważa się za koszty przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które z ...

Generowanie strony w 12 ms