Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo patentowe

Jakie prawa i na jakich zasadach będą mogły być w Spółce amortyzowane:a) czy amortyzacji podlegać będą prawa ze zgłoszeń znaków towarowych w Urzędzie Patentowym, wpisane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio po nabyciu przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a odpisy amortyzacyjne będą mogły być dokonywane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym prawa te zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (czyli od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przeniesienia własności aportu) aż do końca przyjętego okresu amortyzacji bez względu na późniejsze „przekształcenie się” tych praw w prawa ochronne na znaki towarowe,b) czy też amortyzacji podlegać będą prawa ochronne na znaki towarowe, wpisane do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dopiero po wydaniu decyzji o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe, a odpisy amortyzacyjne będą mogły być dokonywane dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym prawa te zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (czyli od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydane zostaną decyzje o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe) do końca przyjętego okresu amortyzacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

W związku z nabyciem prawa ochronnego do znaku towarowego oraz jego przejęciem do używania powstała wątpliwość, czy Wnioskodawca, który nabył znak towarowy może go amortyzować od momentu przyjęcia do używania, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta wartość niematerialna została wprowadzona do ewidencji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy nabyty razem z innymi składnikami majątkowymi znak towarowy J… może być amortyzowany jako wartość niematerialna i prawna, odrębnie od ewentualnej dodatniej wartości firmy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

1.Czy jeżeli znak towarowy zostanie zarejestrowany w Urzędzie Patentowym po przekształceniu spółki jawnej w spółkę akcyjną (prawo ochronne uzyska spółka akcyjna), Wnioskodawca będzie mógł uznać to prawo za wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji podatkowej? 2.W jaki sposób należy ustalić wartość początkową prawa ochronnego na znak towarowy w Spółce Akcyjnej na moment jego uzyskania i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy stanowiące przedmiot prawa autorskiego znaki towarowe niezarejestrowane w Urzędzie Patentowym, stanowią wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy spółka osobowa po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy będzie mogła uznać to prawo za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w odniesieniu do nabytych w ramach wkładu niepieniężnego praw ze zgłoszeń znaków towarowych, spółka osobowa po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy będzie mogła uznać to prawo za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...


Czy od części przychodów pozostałych po zakupie nowego mieszkania, wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia i nie płacić 10% podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 143 ms