Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszty procesowe

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2003 r. w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodów zasądzonego na rzecz kontrahenta zwrotu poniesionych wydatków oraz kosztów postępowania sądowego w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze. zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Z pisma Spółki oraz ...

Czy stanowią koszty uzyskania przychodu - koszty procesu, zasądzonone przez sąd ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.02.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, stosownie do treści art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa po zapoznaniu się ze stanem faktycznym opisanym we wniosku w sprawie kwalifikacji poniesionych wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych Naczelnik Urzędu ...

Jaki termin należy przyjąć za moment powstania przychodu od 01.01.2003r. z tytułu :1/ roszczenia regresowego,2/ zasądzonych kosztów sądowych,

Od 01.01.2003r. wszedł w życie przepis art.12 ust.3a ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz.654 z późn.zm.), regulujący kwestię momentu powstania przychodu. Zgodnie z tym przepisem za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust.3 ( z zastrzeżeniem ust.3b i 3 c) uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż osta ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów składki na rzecz organizacji JZP oraz SEP, jeśli nie mieszczą się one w zakresie określonym w przepisie art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W którym momencie należy zaliczyć do przychodów zasądzone koszty procesu? Czy wśród osób zatrudnionych, wykazywanych w poz. 19 deklaracji CIT-ST, należy ujmować pracownice zatrudnione na urlopach wychowawczych? Czy można w świetle art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów naliczony podatek VAT, w przypadku uchybienia terminom, wynikającym z art. 19 ust. 3 ustawy o podatku o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym i braku możliwości złożenia korekty deklaracji dla podatku VAT? Czy zmiana stanu produktów ma wpływ na wysokość przychodów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, branych pod uwa-gę przy obliczaniu limitu kosztów reklamy limitowanej? Czy przekazanie uchwałą zgromadzenia wspólników zysku spółki na pokrycie strat z lat ubiegłych lub kapitał zapasowy powoduje powstanie przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń bądź obowiązek uiszczenia podatku zryczałtowanego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?

1. Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, za wyjątkiem składek wymienionych w tym punkcie pod lit. a) – organizacji spółdzielczych na rzecz związk ...

Czy otrzymane po zakończeniu działalności spółki, koszty procesu oraz odsetki od nieterminowych zapłat za wystawione faktury będą stanowiły przychód spółki i w jakim terminie należy go rozliczyć?

Zlikwidowanie spółki nie zmienia kwalifikacji źródła uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej) uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane ...

Czy na zasądzony w latach ubiegłych zwrot kosztów sądowych można obecnie utworzyć odpis aktualizujący należności – stanowiący koszt uzyskania przychodów i zmniejszający podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym za rok bieżący?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. (wpływ w dniu 04.02.2004 r.), uzupełnione w dniu 17.02.2004 r., stwierdza co następuje: Z informacji przedstawionych przez Spółkę wynika, iż w latach ubiegłych Wasza Firma doliczyła do podstawy op ...

Czy i kiedy uiszczona na rzecz firmy windykacyjnej prowizja, zwrócone na jej rzecz koszty sądowe i komornicze oraz rezerwa utworzona na niespłaconą część wierzytelności może stanowić koszt uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy po rozpatrzeniu zapytania podatnika informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w sprawie będącej przedmiotem zapytania: Pytanie podatnika sprowadz ...

Czy kwoty wypłaconego zadośćuczynienia i renty, określone w ugodzie podpisanej przed sądem oraz związane z tym koszty procesowe uważane są za koszty uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na wniosek z 25.02.2004 r. L.dz. 71/08/2004 – działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście wskazuje przepisy prawa podatkowego, które znajdują zastosowanie w rozpatrywanym przypadku: 1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osó ...

- w zakresie możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej kwot: tj. kwoty zasądzonej przez Sąd Okręgowy w G., odsetek od tej kwoty, kosztów procesu, zastępstwa procesowego, kosztów egzekucji komorniczej, a także termin w jakim powyższe kwoty powinny zostać uznane jako koszty uzyskania przychodu.

Pismem z dnia 18.08.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 22.08.2003 r.) – właściciel Zakładu Poligraficznego "E." zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w dniu 05.12.1997 r. podpisał Pan umowę leasingu operacyjnego z Best Leasing Sp. z o.o. z siedzibą w T. Przedmiotem leasingu była maszyna fleksograficzna o wartości netto 1 ...

Jak należy traktować zasądzone koszty postępowania sądowego, mając na uwadze wprowadzone uściślenia do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące monentu uzyskania przychodu. Czy mając na względzie zapis art. 12 ust. 3 a ww. ustawy nadal pozostają aktualne wyjasnienia zawrte w pismie MInisterstwa Finansów z dnia 23 października 1995 r. nr PO 3/722-459/95.

Pismem z dnia 24 lutego 2004 r. nr DF/632/2004 Spółka zwróciła się o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej momentu powstania przychodu podatkowego w przypadku zasądzonych kosztów postępowania sądowego. Stan faktyczny przedstawiony przez Spółkę: W 2003 r. Spółka skierowała na drogę powództwa sądowego należność od kontrahenta. W wyroku, który uprawomocnił się 29 grudnia 2003 r., na korzyść Spó ...

Generowanie strony w 2 ms