Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot kosztów

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2003 r. w sprawie uznania za koszt uzyskania przychodów zasądzonego na rzecz kontrahenta zwrotu poniesionych wydatków oraz kosztów postępowania sądowego w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze. zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Z pisma Spółki oraz ...

Źródła przychodów

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.06.2003 r. (uzupełnione w dniu 11.07.2003 r.) w sprawie opodatkowania zasądzonego wyrokiem sądu zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego poniesionych przez pracownika na rzecz jego pełnomocnika pr ...

Dotyczy opodatkowania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży z tytułu pełnienia funkcji syndyka masy upadłości.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w związku z zapytaniem jednostki z dnia 4.09.2003 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży z tytułu pełnienia funkcji syndyka masy upadłoś ...

Dotyczy zaliczenia przez podatnika w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem przez pracownika własnego samochodu do celów służbowych, na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu. W związku z tym wyjaśnienia wymagają nastepujące kwestie: czy aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, kwoty wynikające z przemnożenia ilości kilometrów i stawki za 1 km - wystarczy sama ewidencja, czy pracownik powinien przedłożyć dowody poniesionych kosztów (np. faktury za paliwo).

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004r (wpływ do urzędu 30.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia, że : zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.) - kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkie ...

W związku ze specyfiką działalności, przy wykonywaniu pracy kierownicy budów używają swoich prywatnych samochodów osobowych do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi pracami budowlano-montażowymi mieszczącymi się w różnych, oddalonych od siebie miejscach. Czy wypłacany pracownikom ekwiwalent pieniężny za używanie przy wykonywaniu pracy sprzętu - samochodu osobowego - stanowiącego ich własność jest zwolniony od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl nat ...

Czy w opisanej poniżej sytuacji możliwe jest refakturowanie usług hotelowych? Zgodnie z podpisaną umową w imieniu producenta sprzedaję wyprodukowane przez niego towary na terenie całego kraju. Producent płaci mi za sprzedany towar oraz zwraca koszty noclegów. Korzystanie z noclegów dokumentowane jest fakturą wystawioną na moją firmę. Ja, aby otrzymać zwrot kosztów powinienem wystawić fakturę na mojego zleceniodawcę. Mam wątpliwość czy może być to refaktura ze stawką taką samą jak w fakturze pierwotnej czy faktura ze stawką podstawową 22%.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004r. (data wpływu: 06.02.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy wystawiają faktury w przypadku sprzedaży towarów lub/i świadczenia usług. W opisanej sytuacji nie świadczy Pan przedmiotowych usług ...

Czy spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu zwrotu kosztów przejazdów własnym samochodem w celu odbycia podróży służbowej lub jazd lokalnych, dla jedynego udziałowca spółki, niebędącym pracownikiem spółki a będącym Prezesem Zarządu ? Zwrot wydatków przewiduje zawarta umowa cywilnoprawna.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem z dnia 13 stycznia 2004 roku (uzupełnionym dnia 28 stycznia 2004 roku) dotyczącym stosowania przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych, informuje: Ze stanu opisane ...

Płatnik przekazał organowi podatkowemu informacje o wysokości przychodów (PIT-8C) uzyskanych w roku 2003 przez uczestników szkoleń, które to przychody objęte są zaniechaniem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. Jak należy postąpić w związku z zaistniałą sytuacją ?

W nawiązaniu do pisma nr D-1/415-61/03 z dnia 10 października 2003 r. dotyczącego udzielenia odpowiedzi na zapytanie w kwestii opodatkowania wypłaconych zasiłków szkoleniowych oraz zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem osobom uczestniczącym w prowadzonych szkoleniach i poradnictwie zawodowym w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r ...

Podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Przedstawiono następujący stan faktyczny: W 2003 r. dokonał Pan zwolnienia kwatery WAM w wyniku czego została opracowana wartość kosztorysowa tytułem zwrotu kosztów za podwyższenie standardu kwatery. Postawione zostały następujące pytania: 1. W jaki sposób i na podstawie jakiego dokumentu mam wykazać ww. dochód w zeznaniu rocznym? 2. W jaki sposób obliczyć koszty uzyskania ww. przychodu-wartość kosztorysową materiałów i robocizny?

W odpowiedzi na pismo, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm./ informuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodz ...

Czy od 1.01.2004 r. wolne od podatku dochodowego będą należności otrzymane przez pracowników z tytułu podróży służbowych oraz kwoty otrzymane z tytułu używania własnego samochodu podczas świadczenia pracy w miejscowości, w której znajduje sie siedziba firmy jeżeli będą stanowiły ekwiwalent za używanie własnego samochodu przy wykonywaniu pracy

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 8 stycznia 2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stosownie do art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 17 ...

Generowanie strony w 5 ms