Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dostawca usług

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2003 r., w sprawie momentu zaliczenia do przychodów podatkowych przychodów z tytułu dostawy wody indywidualnym odbiorcom w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 1 stanowi, co jest przychodem w rozumieniu tej ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.07.2003 r. skierowane przez podatnika do tut. urzędu w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej obrotu z tytułu świadczenia usług udostępniania zasobów sieci z całodobowym dostępem do Internetu osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, za które to usługi formą zapłaty jest opłata abonamentowa dokonywana przelewem l ...

Jaką datę należy przyjmować z wystawionej faktury, za datę powstania przychodu należnego przy rodzaju prowadzonej działalnosci wg PKD 9000A - wywóz śmieci i odpadów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź –Widzew uprzejmie wyjaśnia, że: stosownie do art. 14 ust. 1g pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.), w przypadku rozliczeń z tytułu usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów - za datę powstania przychodu należnego, uważa s ...

W którym momencie należy zaliczyć wydatki związane ze świadczeniem usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów do kosztów uzyskania przychodów?

Zasadnicze kryterium zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów zawiera przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Przepis ten nie określa terminu kiedy koszty można od ...

Dotyczy daty powstania przychodu z tytułu świadczeniu usług dostawy energii elektrycznej.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 26.04.2004r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 26.04.2004r.) - złożone w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.), Naczelnik Drugiego mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Zgodnie z treścią art. 12 ust. 3d pkt. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym o ...

Spółka świadczy usługi pośrednictwa na rzecz czeskiej firmy zarejestrowanej w Republice Czeskiej jako podatnik podatku od wartości dodanej, związane z bezpośrednią dostawą towarów nie akcyzowych do nabywców krajowych zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT. Wynagrodzenie za usługi jest płacone przez czeską firmę na podstawie faktury wystawianej przez Spółkę po realizacji kontraktu, tj. po otrzymaniu przez czeską firmę należności od nabywcy towaru. Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy świadczone usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym w myśl § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. ...

dotyczy: - powstania przychodu należnego przy dostawcach energii cieplnej, - momentu potrącenia kosztów uzyskania przychodów przy ponoszeniu wydatków na pochodne płac, - zaliczania w koszty uzyskania przychodów opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, - zaliczenia w koszty zużytego w danym miesiącu opału, jeżeli zapłata za niego nastąpi za kilka miesięcy

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 11.03.2004 r. o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie spółki P. sp. z o. o., która zwróciła się do tut. organu podatkowego z zapytaniami dotyczącymi: momentu powstawania przychodu należnego przy usługac ...


dotyczy refakturowania i odsprzedaży energii elektrycznej, wody itp.

W odpowiedzi na wniosek J. z dnia 6.04.2004 r. w sprawie rozliczania energii elektrycznej, usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla sąsiadującego z J. zakładu produkcyjnego w przypadku, gdy J. w niewielkich ilościach dostarcza je zakładowi produkcyjnemu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa, informuje ...

czy realizowane usługi (m.in. na dochodzenie na drodze prawnej wymagalnych wierzytelności) można zakwalifikować jako stałą obsługę prawną w rozumieniu art. 6 ust. 8b pkt 4 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym czy też dla ustalenia daty powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług powinno się stosować zasady ogólne przewidziane w art. 6 ust. 1, 4, 5 i 8 ww. ustawy

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tut. organ podatkowy w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje. Jak wynika z treści ww. pisma Podatnik w ramach wykonywanej działalności zawodowej świadczy na rzecz różnorodnych kontrahe ...

Generowanie strony w 52 ms