Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: połączenie spraw

1) Zagadnienie prawne wywołujące poważne wątpliwości prawne to takie, które z uwagi na rozbieżne rozumienie przepisów prawnych może powodować znaczne trudności w ich wyjaśnieniu, a ponadto dotyczy kwestii mających zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy objętej skargą kasacyjną i gdy ma ono charakter obiektywny. 2) Skoro na pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej składają się elementy podmiotowe (podmioty mające interes prawny lub obowiązek prawny) i przedmiotowe (treść żądanego uprawnienia, treść obowiązku i podstawa faktyczna i prawna), to oznacza to, że w związku (między sprawami połączonymi do wspólnego ich rozpoznania lub także rozstrzygnięcia) w rozumieniu art. 111 § 2 p.p.s.a. pozostają sprawy, których cechy podmiotowe i przedmiotowe byłyby podobne lub identyczna. Podobieństwo to powinno się odnosić do żądań i przedmiotów rozstrzygnięć. 3) Przepis art. 141 § 1 p.p.s.a. określa zasadę i obejmuje wszystkie inne przypadki rozstrzygnięć zawartych w wyrokach sądu administracyjnego z wyjątkiem tych, w których skargę oddalono w całości. Zarówno art. 141 § 1 jak i § 2 nie przewidują możliwości uzasadnienia wyroku w zakresie części rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie Skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego, rozpoznając skargę kasacyjną Spółki z o.o. "G., M. i D." w K. /zwanej dalej spółką/ od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2005 r., I SA/Kr 2725/01, na podstawie art. 187 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./, ...

Generowanie strony w 10 ms