Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydanie towarów

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2003 r., w sprawie momentu zaliczenia do przychodów podatkowych przychodów z tytułu dostawy wody indywidualnym odbiorcom w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 12 ust. 1 stanowi, co jest przychodem w rozumieniu tej ...

Czy podlega opodatkowaniu VAT sprzedaż towarów poza terytorium RP ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.), w związku z pismem złożonym w dniu 20.01.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towaró ...

Do spółki zgłaszają się klienci, którzy przewidując zmianę stawek vat - w związku z wejściem w życie nowych przepisów - oferują zapłatę całości aktualnej ceny towaru godząc się na odbiór towaru w późniejszym terminie już po zmianie stawek. Czy po zapłacie zaliczkowej 100% ceny towaru Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury wg stawek obowiązujących w dniu wydania towaru, czy wg stawek obowiązujących w dniu zapłaty.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: Z pisma wynika, że klienci Spółki, którzy przewidując zmianę stawek VAT - w związku z wejściem w życie nowych przepisów - ofe ...

Czy w związku ze złożoną ofertą handlową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bezpłatne wydanie towaru (próbki) hucie celem przprowadzenia przez nią prób stwierdzajacych przydatność produktu dla jej potrzeb?

Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega również świadczenie usług oraz przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy, stąd bezpłatne wydanie towaru przez Podatnika, w związku ze złożoną ofertą, która miała na celu pozyskanie nowego kontrahenta, a tym samym ...

Czy wydanie występującemu wspólnikowi spółki jawnej towarów nabytych w trakcie trwania spółki w miejsce świadczenia pieniężnego stanowiącego wartość udziału kapitałowego wspólnika jest opodatkowane podatkiem VAT?

W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej, zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku. Udział kapitału obliczony w sposób przewidziany w §1 i §2, w myśl art. 65 §3 Kodeksu spó ...

Podatnik stoi na stanowisku, że ma prawo pomniejszyć należność od dłużnika o całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży, nie mając przy tym obowiązku – w świetle ustawy o podatku od towarów i usług – przekazania środków uzyskanych w wyniku sprzedaży, umożliwiających dłużnikowi uregulowanie podatku należnego.

Stan faktyczny: Podatnik – na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1993r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994r. Nr 1, poz.1 z późn. zm.) – udzielił pożyczki Spółce. Tytułem zabezpieczenia pożyczki dokonano – na podstawie umowy – przewłaszczenia ruchomości tejże Spółki. Dłużnik wydając ruchomość wystawił – zgodnie z art.2 ust.3 pkt 3a ustawy ...

Czy w miejscach, w których podatnik posiada tylko ekspozycję mebli, a chciałby przyjmować zaliczki na poczet ewentualnych zamówień, powinien zainstalować kasy fiskalne służące ewidencjonowaniu zaliczek ? Czy konieczne jest fakturowanie wszystkich zaliczek, nawet jeżeli osoba nie jest zainteresowana otrzymaniem faktury ?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach wyjaśnia co następuje: 1.W zakresie ewidencjonowania zaliczek przy użyciu kasy fiskalnej: Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), stanowi w myśl art. 111 ust. 1, iż podatnicy dokonujący sprz ...

Czy przekazanie partii wytworzonego towaru w celu przetestowania przez kontrahenta można uznać za próbkę, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) ?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towaru i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Na podstawie dyspozycji art. 7 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy przez dostawę, o której mowa wyżej rozumie się również przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczeg ...

Wątpliwości Podatnika dotyczą prawidłowości zastosowania 3% stawki zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług do wydawanych plantatorowi w ramach świadczenia dodatkowego na podstawie umowy kontraktacji, wysłodków buraczanych.

Biorąc pod uwagę treść złożonego przez Podatnika zapytania, tut. organ podatkowy wskazuje, że na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 3c ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega dostarczenie produktów rolnych na podstawie umowy kontraktacji. Na podstawie art. 613 § 1 Kodeksu cywil ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 7.06.2004 r. (data wpływu 26.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje jak niżej: Z treści skierowanego do tut. organu zapytania wynika, ...

Generowanie strony w 4 ms