Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pomieszczenia

ponieważ lokal użytkowy nie spełnia funkcji mieszkalnych, a jego dostawa winna być opodatkowana stawką 22% podatku od towarów i usług, to i roboty remontowo – budowlane wykonywane w tym lokalu są opodatkowane stawką podatku od towarów i usług 22% zgodnie z ww. § 5 ust. 1 a pkt 1 rozporządzenia (pomimo, że lokal użytkowy znajduje się w budynku mieszkalnym sklasyfikowanym w dziale 11 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...


Po planowanej adaptacji suszarni, powstały w jej wyniku lokal mieszkalny zostanie zamieszkany (zasiedlony) po raz pierwszy. Zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, które nie obejmuje obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy. Czynność ustanowienia spółdzielczego własnościowego prawa do przedmiotowego lokalu podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 7%, zgodnie z art. 41 ust. 12 cyt. ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...


Czy ponoszone przez Spółkę koszty związane z jej likwidacją, stanowią koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finan ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego udostępniania przez Podatnika na rzecz związków zawodowych pomieszczeń wraz z wyposażeniem na prowadzenie działalności statutowej oraz środków transportowych, będących własnością Spółki, a także nieodpłatnego świadczenia przez Podatnika na rzecz związków zawodowych usług telefonicznych w celu zapewnienia łączności telefonicznej i faksu (do określonego limitu rozmów telefonicznych) oraz usług polegających na obsłudze przekazywania składek członkowskich z wynagrodzeń pracowników.

Działając na podstawie art. 14a, art. 169 § 4 w związku z art. 169 § 1, art. 216 i art. 217, ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r, Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.11.2006 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 27.11.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualn ...

Czy uzyskane przez Wnioskodawcę przychody z najmu pomieszczeń wg. opisu stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego (poz. 50 formularza ORD-IN) można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód przeznaczony na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym potraktować jako wolny od podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

Czy od kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów Stowarzyszenie winno opłacać podatek dochodowy od osób prawnych? Czy wynajem części pomieszczeń, jak i pobierania opłat za wynajem kortów Stowarzyszenie winno traktować jako działalność gospodarczą, a w związku z tym prowadzić odrębną księgowość dla działalności statutowej i gospodarczej zgodnie z ustawą o rachunkowości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy wpłaty wkładu budowlanego na pomieszczenie gospodarcze należy opodatkować stawką 22% czy 7%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy Spółdzielnia prawidłowo zamierza zastosować stawkę jednolitą stawkę VAT 7% dla lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych i miejsc postojowych do wyłącznego korzystania przez właścicieli lokali mieszkalnych w przygotowanym do realizacji budynku mieszkalnym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 15 ms