Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: posiłki

Zwolnienia przedmiotowe

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 29.01.2003 r. żądanie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania n ...


Spółka ma obowiązek wydawania posiłków dla pracowników. Ponieważ nie ma możliwości wydawania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowych (roboty przeprowadzane są daleko od lokali gastronomicznych ) wykupiono bony od spółki „X”, uprawniające do zakupu posiłków w ogólnodostępnych punktach handlowych i usługowych. Czy taki sposób wywiązania się z obowiązku zapewnienia posiłków jest zwolniony z podatku dochodowego os osób fizycznych?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000r. Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm. ) wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub innego w ...

1. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT: - odpłatność za internat - najem pomieszczeń mieszkalnych oraz najem sali gimnastycznej i auli do prowadzenia zajęć dydaktycznych - wsparcie finansowe na festiwale, projekty dydaktyczne - wpływy darowizn od sponsorów - noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - odpłatność rodziców na rzecz szkoły?

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.07.2003r. (data wpływu 04.09.2003r.) w którym zwraca się z zapytaniem odnośnie interpretacji przepisów podatkowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach, stosownie do art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.), informuje: Z ww. pisma wynika, iż szkoła otrzymuje wsparcie finansowe oraz darowizy rzeczowe od sponsorów, doko ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Rzeszowie dokonuje zmiany (uzupełnienia) udzielonej przez Urząd Skarbowy w Brzozowie w dniu 31.12.2003 r. interpretacji (znak: PP/443-8/03) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: Stosownie do treści § 67 ust. 1 pkt 1 lit. e ...

Opodatkowanie usług polegających na sprzedaży posiłków w przyzakładowej stołówce pracowniczej

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25.08.2003 r. uprzejmie informuje: W myśl § 67 ust. 1 pkt. 1 lit. e rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towa ...

Czy rachunki z lokalu gastronomicznego za gotowe posiłki mogą być zaliczone w poczet kosztów prowadzonej działalności?

W odpowiedzi na pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie, działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ) informuje: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm. ) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszel ...

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych posiłków otrzymywanych przez pracowników przedszkoli.

Działając na podstawie art.l4a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu w odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym posiłków otrzymywanych przez pracowników przedszkoli, przedstawia co następuje: Zgodnie z art.21 ust. 1 pkt.11 ustawy z dnia 26.07.1991 r o podatku dochodowym o ...

Czy posiłki spożywane przez pracowników w trakcie narad, szkoleń i innych spotkań służbowych są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 926 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściweg ...

Czy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym wartość świadczeń otrzymywanych przez pracownika na podstawie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy (świadczeniami tymi są: bezpłatne wyżywienie w czasie wykonywania pracy i nieodpłatne zaopatrzenie w herbatę)?

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U Nr 14 z 2000r póz. 176 z późn. zm ) dotyczący zwolnienia od podatku dochodowego wartości napojów bezalkoholowych oraz posiłków wydawanych pracownikom do spożycia wyłącznie w czasie wykonywania pracy (z wyjątkiem ekwiwalentu z tego tytułu ) został uchylony z dniem 1.01.2004r. Obowiązujący w ...

Generowanie strony w 4 ms