Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: udostępnianie wizerunku

Czy biorąc pod uwagę postanowienia art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 14 i 21 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Finlandią w dniu 26 października 1977 r. w opisanym wyżej stanie faktycznym Bank ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego rezydentowi Finlandii za udostępnienie wizerunku i udział w realizacji spotów reklamowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imi ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Udostępnianie wizerunku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy kwoty wypłacane osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nierezydentowi posiadającemu certyfikat rezydencji Księstwa Monako, tytułem zawartej umowy na wykorzystanie wizerunku powinny być traktowane jako przychody z praw majątkowych i w związku z powyższym na Spółce nie ciąży obowiązek potrącania 20% zryczałtowanego podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 329 ms