Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakład

Zwolnienia przedmiotowe

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 29.01.2003 r. żądanie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania n ...


Czy w przypadku gdy Spółka prowadzi działalność handlową na terenie całego kraju a siedzibą jest miasto XXX a pracownicy Spółki mają wpisane w umowie o pracę jako miejsce świadczenia pracy obszary swojego działania np.: cała Polska lub np.: region północny to czy zapis taki należy uznać za oddział (zakład) Spółki i wpisać w CIT - ST/A.

W odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 19.02.2004r. złożone w trybie artykułu 14a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926, ze zm), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, iż: W myśl przepisu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000r., poz. 654 ze zm)Spółka jest zobowiąz ...

Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) podatnicy posiadający wyodrębnione organizacyjnie zakłady poożone na terenie innych gmin niż gmina, na terenie której podatnik ma swoją siedzibę mają obowiązek załączania do deklaracji oraz zeznania o wysokości dochodu (straty) informacji o należnych gminom i województwom udziałach o podatku dochodowym (CIT-ST). W formularzu tym należy wypełnić m.in. następujące rubryki: D - dot. informacji o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; F - dot. informacji o zakładach pracy na podstawie umowy o pracę. W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem do urzędu skarbowego: Czy w przypadku określenia w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy ze wskazaniem na konkretny oddział wchodzący w skład Spółki, w pozycji D należy wpisywać ogólną liczbę zatrudnionych na umowę o pracę, a w pozycji F formularzas liczbę osób świadczących pracę na terenie gminy, w której znajduje się oddział? Czy w przypadku określenia w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy ze wskazaniem na Spółkę lub teren całego kraju, bez wydzielenia i sprecyzowania w którym z oddziałów świadczenie pracy będzie się odbywać, w pozycji D należy wpisywać ogólną liczbę zatrudnionych na umowę o pracę, a w pozycji F nie zostaną ujęte osoby z zawartymi w powyższy sposób umowami o pracę? Czy niesprecyzowanie w umowach o pracę zawieranych z pracownikami przez Spółkę miejsca świadczenia pracy powodować będzie konsekwencję zmiany danych przedstawianych w załączniku CIT-ST? Czy dla potrzeb CIT-ST należy uznać za tożsame pojęcia miejsce wykonywania pracy i miejsce świadczenia pracy i jak należy rozumieć pojęcie miejsce świadczenia pracy wskazane w pozycji F formularza?

Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych w przypadku dokonywania tych wpłat w uproszcz ...

Czy przekształcenie spółki cywilnej (utworzonej przez spadkobierców prowadzących nabyty w spadku zakład) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spowoduje utratę zwolnienia z art. 4 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku od spadku miałoby przekształcenie tejże spółki cywilnej w spółkę jawną w trybie art. 26 § 4 Kodeksu spółek handlowych?

Zwolnienie przewidziane w art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn /t.j. Dz. U. z 1997r. Nr 16 poz. 89 z późn. zm./ dla spadkobierców prowadzących nabyty w spadku zakład, w oparciu o odrębne wpisy w ewidencji działalności gospodarczej , przyznające im status przedsiębiorcy, jest zasadne, wobec złożonego przez nich zobowiązania do prowadzenia nabytego w spa ...

Wątpliwości Spółki w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczą opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), sprzedaży składników majątkowych, które nie stanowią wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo części przedsiębiorstwa, uprawnionej do samodzielnego sporządzania bilansu.

Z treści wystąpienia podatnika wynika, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na produkcji towarów: koagulantów (siarczany glinu, chlorki poliglinowe, chlorki i siarczany żelaza), glinianów sodowych służących do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz do produkcji bieli tynkowej, składników nawozów sztucznych wykorzystywanych w rolnictwie (siarczan magnezowy, azotan wapniowy oraz azot ...

Czy prowadzenie działalności podmiotu zagranicznego na terytorium Polski, wykonywanej za pośrednictwem Oddziału nie prowadzi do powstania „zakładu” w świetle postanowień umowy z dnia 18 grudnia 1972 r. pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową a RFN (...). Dotyczy właściwości miejscowej Organów Podatkowych Spółki od 1 stycznia 2004 r.

Dnia 16 marca wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a. Ordynacji podatkowej, złożone przez XXX Sp. z o.o. Oddział w Polsce, dotyczące dwóch kwestii: 1) czy prowadzenie działalności podmiotu zagranicznego na terytorium Polski, wykonywanej za pośrednictwem Oddziału nie prowadzi do powstania „zakładu” w świetle postanowień umowy z dnia 18 grudnia 1972 r. pomiędzy Polską Rzeczp ...

Proszę o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego prowadzenia dwóch zakładów tego samego przedsiębiorstwa. Czy mogę prowadzić jedną księgę przychodów i rozchodów dla całej mojej działalności? Czy mam obowiązek sporządzać dowody przesunięć towarów handlowych oraz oddzielne remanenty?

W związku ze złożonym w dniu 22.04.2004r. (uzupełnionym w dniu 18.05.2004r.) zapytaniem dotyczącym stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów w sytuacji prowadzenia dwóch zakładów tego samego przedsiębiorstwa, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) N ...

Czy Spółka jest zobowiązana do składania do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy, informacji w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpłatach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Odpowiadając na pismo złożone w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje: na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek ...

Czy czynność prawna polegająca na wniesieniu aportem całości przedsiębiorstwa (nabytego w formie darowizny od rodziców) do jednoosobowej spółki z o.o. będzie naruszeniem warunków zawartych w art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatkach od spadków i darowizn (tekst jedn. z 1997 r. Dz. U. Nr 16, poz. 89 z późn. zm.) i tym samym utratę zwolnienia i naliczenie podatku?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku wyjaśnia: Art. 4. ust 1, pkt 10 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. z 1997 r. Dz. U. Nr 16, poz. 89 z późn. zm.) mówi, że "Zwalnia się od podatku ... nabycie przez ... zstępnych w drodze ... darowizny zakładu wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego lub jego części, pod warunkiem, że zakład będzie prowadzony p ...

Generowanie strony w 13 ms