Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: lista wierzytelności

W wyniku uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego upadły dłużnik odzyskuje prawo do rozporządzania swoim majątkiem. Oznacza to, iż niezaspokojone w tym postępowaniu wierzytelności mogą być dochodzone z całego majątku dłużnika. Wszczęta po ukończeniu postępowania upadłościowego egzekucja administracyjna prowadzona jest z majątku nie wchodzącego do masy upadłości. Art. 63 § 1 Prawa upadłościowego określał skutki toczenia się lub wszczęcia egzekucji administracyjnych w stosunku do zainicjowanego postępowania upadłościowego, natomiast rozpoznawana sprawa dotyczy egzekucji prowadzonej po zakończeniu postępowania upadłościowego. Przepis ten nie wykluczał możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych po zakończeniu procedury upadłościowej, co do należności nie objętych postępowaniem upadłościowym albo też objętych , ale nie zaspokojonych, bądź zaspokojonych jedynie w części . Po ukończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z ustalonej listy wierzytelności , zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy na jej poczet przez wierzyciela otrzymanej , jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15 listopada 2006 r. (I SA/Bd 488/06) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Ryszardy W... na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2006 r. nr SE-7241 -41/06 w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oraz odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego. Przedstawiając stan sprawy Sąd pierwszej instancji wskazał, iż z ...

Generowanie strony w 10 ms