Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż produktów

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 21.03.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, tj. ustalenia stawki podatku VAT na sprzedaż bułki tartej (symbol PKWiU 15.82.13-90.00, poprzedni symbol SWW 2421-92, stawka podatku VAT 7%) Urząd Skarbowy w Star ...

Jaka stawka podatku VAT winna być zastosowana przez podatnika na sprzedaż produktów sklasyfikowanych przez Urząd Statystyczny w grupowaniu PKWiU 25.24.28-70.90?

W odpowiedzi na pismo strony, stosownie do zapisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w sprawie interpretacji przepisów o podatku od towarów i usług, wyjaśnia co następuje: Jeżeli produkty sprzedawane przez jednostkę tj. kasetki histopatologiczne wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do zatapiania wycinków próbek podczas opera ...

Czy kupno i odsprzedaż firmie zajmującej się recyklingiem tłuszczów przepracowanych z cukierni i piekarni podlega opodatkowaniu stawką 0% przy stosowaniu klasyfikacji wyrobu według grupowania w PKWIU 15.41.11-90.40 (zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. VAT - poz. 6)?

Z pisma wynika, że Firma odsprzedaje zakupione wcześniej pochodzące z piekarni i cukierni tłuszcze przepracowane kwalifikując owe produkty do PKWiU 15.41.11 – 90.40 stosując w oparciu o ten symbol podobnie jak przy zakupie stawkę VAT 0%. Firma wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Trzebnicy z prośbą o potwierdzenie tej stawki i grupowania wyrobu do podanego symbolu w PKWiU. Naczelnik Urzędu ...

Wysokość stawki podatku VAT stosowanej przy sprzedaży trocin użytkowych do sklepów zoologicznych jako ściółka dla zwierząt

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 2004.03.25 w sprawie udzielenia informacji na temat wysokości stawki podatku od towarów i usług stosowanej przy sprzedaży trocin użytkowych o symbolu PKWiU 20.10.40-05.20 do sklepów zoologicznych jako ściółka ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w przypadku dostawy śruty sojowej ?

Na podstawie przepisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Pod pozycja 21 w/w załącznika wymieniono oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne, z określonym symbolem PKWiU ex 15.4. Powyższe oznacza, że wyłącznie śruta sojowa sklasyfikow ...Czy w świetle przepisów o podatku od towarów i usług usługi polegające na prowadzeniu działań mających na celu aktywizację/wzrost sprzedaży produktów Spółka powyżej ustalonych limitów oraz świadczenia wspierające dystrybucję oraz promocję produktu stanowi usługą opodatkowaną i czy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze za te usługi oraz czy kwota netto wypłacanego wynagrodzenia stanowi koszt uzyskania przychodów?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka w ramach prowadzonej działalności zajmuje się handlem hurtowym produktami leczniczymi, wyrobami medycznym, materiałami medycznymi oraz innymi produktami z szeroko pojętej branży ochrony zdrowia.Celem stymulowania wzrostu sprzedaży, Spółka zawarła z kontrahentami-hurtownikami umowy, na podstawie których wypłaca wynagrodzenie za umówione usługi. ...

Czy poprawne jest zaliczenie straty z tytułu zawarcia kontraktu terminowego w koszty uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia, tj. w dniu rozliczenia kontraktu terminowego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j - Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 7 stycznia 2005 roku (data wpływu do Urzędu - 10 stycznia 2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, czy:poprawne j ...

W jaki sposób dokonać rozliczenia i o stawkę podatkową od sprzedaży ziemii humusowej z własnego stawu.

Odpowiedź: Dokumentem świadczącym o przeprowadzeniu transakcji sprzedaży ziemii humusowej będzie umowa sprzedaży.Powyższa czynność sprzedaży ziemii podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit.a ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm./ podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw m ...

Generowanie strony w 53 ms