Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustalanie

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 21.03.2003 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, tj. ustalenia stawki podatku VAT na sprzedaż bułki tartej (symbol PKWiU 15.82.13-90.00, poprzedni symbol SWW 2421-92, stawka podatku VAT 7%) Urząd Skarbowy w Star ...

Obowiązkiem organów podatkowych dokonujących ustalenia podatku z nieujawnionych przychodów jest przede wszystkim ustalenie kwoty poniesionego wydatku oraz wartości zgromadzonych w tym roku zasobów finansowych. Te dwie wielkości muszą być stwierdzone przez organy podatkowe w sposób niebudzący wątpliwości, gdyż w istocie odpowiadają kwocie przychodu będącego podstawą wymiaru zryczałtowanego podatku. Wydatek oraz wartość zgromadzonych zasobów finansowych danego roku podatkowego nie mogą być zatem wielkościami ustalonymi w sposób dowolny ani domniemany.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie decyzją z dnia 15 czerwca 1999 r. Nr (...) ustalił Elżbiecie P. podatek dochodowy za 1993 r. w kwocie 40.128 zł od dochodu w kwocie 53.504 zł nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Z uzasadnienia decyzji organu podatkowego pierwszej instancji wynika, że małżonkowie Elżbieta i Alfred P. ponieśli w 1993 r. wydatki związane z budową nieruchom ...

Dotyczy kwestii zwolnienia z opodatkowania części dochodów w wysokości odpowiadającej równowartości diet w przypadku osiągania przychodów za granicą (art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, póź. 926 z póź. zm.) w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dn. 24.02.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 26.02.2004 r.), dotyczące kwestii: - zwolnienia z opodatkowania części dochodów w wysokości odpowiadającej równowartości diet w przypadku osiągania przychodów za granicą (art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku ...

1. Jak zakwalifikować prowadzoną inwestycję, czy jako rozbudowę starego lokalu, czy też jako budowę nowego budynku?2. W jaki sposób ustalić wartość początkowa nowego obiektu?

Stan faktyczny: Spółka jawna, której wspólnikami są osoby fizyczne (małżonkowie) posiada w ewidencji środków trwałych lokal, w którym prowadzi działalność gospodarczą (sklep). W 1999r. małżonkowie jako osoby fizyczne zakupili działkę (prawo wieczystego użytkowania gruntu) wraz ze starym budynkiem nadającym się do kapitalnego remontu – sąsiadującą bezpośrednio z zajmowanym wcześniej sklepem. Dział ...

Czy Podatnik może ustalić wartość początkową przedmiotowego lokalu użytkowego w oparciu o wycenę dokonaną przez powołanego przez niego biegłego?

Stan faktyczny: Podatnik jest właścicielem lokalu użytkowego, stanowiącego odrębną własność, w którym prowadzi kancelarię adwokacką. Lokal ten nabył w drodze umowy zamiany z dnia 17.11.1997r. jako lokal mieszkalny. Następnie wystąpił o zmianę sposobu użytkowania lokalu na biuro i o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych związanych z adaptacją przedmiotowego lokalu mieszkalnego na uż ...

Czy wymienione przez Spółkę przychody mają wpływ na ustalenie proporcji wstępnej?

Spółka, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, wykonuje między innymi czynności, od których nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w związku ze sprzedażą zwolnioną. W związku z powyższym, Wnioskująca zwróciła się prośbą o ocenę sporządzonej przez Siebie struktury sprzedaży, w oparciu o którą ustaliła proporcję, według której w okresie rozliczeniowym od 1 maja 2004r. ...


Czy do celów podatkowych wartość początkową nieruchomości może ustalić rzeczoznawca.

POSTANOWIENIE NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W GRUDZIĄDZU działając na podstawie: art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 7 stycznia 2005r. (wpływ do Urzędu skarbowego w Grudziądzu w dniu 10 stycznia 2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatk ...

wyliczenie proporcji, o której mowa w art. 90 ustawy o podatku VAT za rok 2004

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu stwierdza, że stanowisko strony – przedstawione we wniosku z dnia 20.01.2005 r., uzupełnione pismem z dnia 15.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

- w oparciu o jakie kursy walut należy ustalić dla celów podatkowych przychody lub koszty z tytułu wzrostu lub spadku wartości nabytych walut obcych w okresie pomiędzy dniem ich nabycia w drodze kontraktów terminowych “z dostawą waluty” a dniem ich zapłaty; - czy podstawą naliczenia różnic kursowych od nabytych środków pieniężnych w walucie obcej może być kurs wynikający z kontraktu terminowego;

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j – Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Społki z dnia 7 stycznia 2005 roku (data wpływu do Urzędu – 10 stycznia 2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. w oparciu o jakie kursy walut ...

Generowanie strony w 250 ms