Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odrębna nieruchomość

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nabytego w 1995r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, następnie przekształconego w 2004r. w odrębną własność?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Czy dochody z odpłatnego zbycia składnika majątku - lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minis ...


Czy w przypadku gdy wnioskodawczyni jest właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego a obecnie zamierza notarialnie przekształcić przedmiotowy lokal mieszkalny w odrębną własność i sprzedać go w okresie 5 lat licząc od obecnej daty aktu notarialnego zobowiązana jest uiścić 19% podatek dochodowy od całej wartości tj. mieszkania i gruntu czy tylko od wartości gruntu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Czy wnioskodawca zobowiązany jest zapłacić podatek od sprzedaży mieszkania?Czy wnioskodawca zobowiązany jest zapłacić podatek od sprzedaży udziałów we współwłasności działek i części wspólnych budynku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Czy wnioskodawczyni zobowiązana jest zapłacić podatek od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...


1. Czy źródłem przychodu ze sprzedaży samodzielnych mieszkań wyodrębnionych w budynku będzie pozarolnicza działalność gospodarcza (źródło przychodów określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof) czy odpłatne zbycie nieruchomości (określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) updof)? 2. W przypadku uznania, iż źródłem przychodu będzie odpłatne zbycie nieruchomości (określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) updof) czy oboje małżonkowie mogą skorzystać ze zwolnienia przychodu z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 updof w brzmieniu na dzień 31 grudnia 2008r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

skutki podatkowe sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministr ...

Czy w przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przekształconego w odrębną własność powstaje obowiązek zapłaty podatku dochodowego od gruntu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 78 ms